Dlhodobé rozvojové zámery obce, hlavný cieľ, resp. strategické ciele sú založené na prirodzených a všeobecne platných princípoch, čím sa stávajú prijateľnými a rešpektovateľnými pre občanov obce ako i ich budúce politické reprezentácie. Iba splnením hlavného cieľa, resp. strategických cieľov sa môže naplniť vízia Obce Vysoká nad Kysucou.

Hlavným cieľom obce je:
Zvýšenie schopnosti obce rozvíjať sa komplexne, so zámerom zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja obce so zreteľom na svoj kopaničiarsky charakter, t.j. vnútorného rozvoja obce vo svojich hraniciach tak i upevňovanie jej pozície ako neoddeliteľnej súčasti mikroregiónu „Horné Kysuce“.

Na dosiahnutie hlavného cieľa a naplnenie strategickej vízie si stanovila Obec Vysoká nad Kysucou 4 strategické ciele:

  1. Zvýšenie kvality života občanov obce
  2. Podpora podnikateľského prostredia a vytvárania nových pracovných príležitostí
  3. Skvalitňovanie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov (enviroment)
  4. Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu


Strategický cieľ 1 - Zvýšenie kvality života občanov mesta

Špecifický cieľ 1 - Dobudovanie a skvalitnenie dopravnej infraštruktúry
Opatrenie 1.1 - Zlepšenie cestnej dopravy
Aktivita 1.1.1 - Rekonštrukcia a budovanie miestnych ciest
Aktivita 1.1.2 - Rekonštrukcia a budovanie chodníkov
Aktivita 1.1.3 - Zrekonštruovanie a vybudovanie námestia a priestorov v ústredí obce
Aktivita 1.1.4 - Rozšírenie a vybudovanie nových verejných parkovacích miest
Aktivita 1.1.5 - Projektová príprava a realizácia cyklistických trás
Aktivita 1.1.6 - Vypracovanie pasportizácie miestnych komunikácií
Aktivita 1.1.7 - Rekonštrukcia, modernizácia verejného osvetlenia
Aktivita 1.1.8 - Rekonštrukcia, modernizácia miestneho rozhlasu

Opatrenie 1.2 - Modernizácia železničnej dopravy
Aktivita 1.2.1 - Prestavba železničného priecestia Nižný Kelčov – Široký most


Špecifický cieľ 2 - Zlepšenie sociálnej starostlivosti o obyvateľov mesta a stabilizácia zdravotnej starostlivosti v dostatočnom rozsahu
Opatrenie 2.1 - Dobudovanie a skvalitnenie sociálnych služieb
Aktivita 2.1.1 - Vypracovanie komunitného plánu poskytovania sociálnych služieb
Aktivita 2.1.2 - Výstavba sociálneho zariadenia pre seniorov
Aktivita 2.1.3 - Podpora organizácií poskytujúcich zdravotnú a opatrovateľskú službu

Opatrenie 2.2 - Stabilizácia zdravotnej starostlivosti a zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva
Aktivita 2.2.1 - Podpora udržania a rozvoja zdravotného strediska
Aktivita 2.2.2 - Rozšírenie počtu odborných ambulancií
Aktivita 2.2.3 - Podpora zdravotníckej osvety a zdravého životného štýlu (prevencia, duševné zdravie, zdravotnícka starostlivosť a návyky u detí a pod.)


Špecifický cieľ 3 - Zlepšenie kvality vzdelávania a stavu školstva
Opatrenie 3.1 - Modernizácia a dobudovanie školskej infraštruktúry
Aktivita 3.1.1 - Revitalizácia jestvujúcich objektov ZŠ E. A. Cernana, ZŠ Horný Kelčov a MŠ, vybudovanie telocvične prípadne nafukovacej haly
Aktivita 3.1.2 - Prístavba dielni pri ZŠ E. A. Cernana
Aktivita 3.1.3 - Vybudovanie počítačových učební v oboch ZŠ
Aktivita 3.1.4 - Vypracovanie stratégie rozvoja školstva, resp. školskej infraštruktúry

Opatrenie 3.2 - Zvýšenie efektivity systému vzdelávania
Aktivita 3.2.1 - Zlepšenie spolupráce medzi vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami v obci
Aktivita 3.2.2 - Podpora aktivít ďalšieho vzdelávania dospelých
Aktivita 3.2.3 - Podpora programu pre motiváciu učiteľov na ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie
Aktivita 3.2.4 - Zlepšenie podmienok na preventívnu výchovu a vzdelávanie detí aj v oblastiach drogovej závislosti, požiarnej ochrany, civilnej ochrany


Špecifický cieľ 4 - Rozšírenie a podpora športových aktivít občanov mesta
Opatrenie 4.1 - Skvalitnenie a rozvoj športových činností
Aktivita 4.1.1 - Vypracovanie stratégie rozvoja športu v obci
Aktivita 4.1.2 - Propagácia športu v školách, v školských a predškolských zariadeniach, médiách
Aktivita 4.1.3 - Podpora organizovania športových podujatí a súťaží
Aktivita 4.1.4 - Podpora športových aktivít detí, mládeže počas voľného času prostredníctvom športových krúžkov
Aktivita 4.1.5 - Podpora činnosti tradičných športov – futbal, zimné športy, turistika

Opatrenie 4.2 - Zabezpečenie kvalitných športovísk a športových zariadení
Aktivita 4.2.1 - Výstavba telocvične v ústredí prípadne nafukovacej haly
Aktivita 4.2.2 - Výstavba viacúčelového verejného ihriska s umelou hracou plochou vo Vyšnom Kelčove
Aktivita 4.2.3 - Rekonštrukcia a modernizácia športových zariadení a ihrísk
Aktivita 4.2.4 - Rekonštrukcia budovy TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou


Špecifický cieľ 5 - Rozvoj kultúrnych a voľnočasových aktivít obyvateľov
Opatrenie 5.1 - Skvalitnenie kultúrnej infraštruktúry
Aktivita 5.1.1 - Rekonštrukcia obecných priestorov a objektov slúžiacich na poriadanie miestnych kultúrnych podujatí
Aktivita 5.1.2 - Rekonštrukcia a opravy objektov centrálnej časti obce
Aktivita 5.1.3 - Rozšírenie služieb a siete obecnej káblovej televízie

Opatrenie 5.2 - Zlepšenie úrovne ponuky kultúrnych aktivít
Aktivita 5.2.1 - Podpora organizovania a uskutočňovania tradičných kultúrnych podujatí
Aktivita 5.2.2 - Zavedenie a podpora nových kultúrnych akcií v spolupráci samosprávy  s občianskymi iniciatívami, združeniami neziskovej sféry, podnikateľmi, CVČ a okolitými obcami

Opatrenie 5.3 - Rozvoj rekreácie
Aktivita 5.3.1 - Vypracovanie koncepcie rozvoja oddychových zón obce
Aktivita 5.3.2 - Zveľadenie, dobudovanie oddychových zón a lokalít
Aktivita 5.3.3 - Rekonštrukcia a dostavba chodníkov do miestnych častí


Špecifický cieľ 6 - Rozvoj bývania
Opatrenie 6.1 - Rozvoj nájomného bývania
Aktivita 6.2.1 - Výstavba nájomných bytov
Aktivita 6.1.2 - Rekonštrukcia, zlepšenie podmienok nájomcov

Opatrenie 6.2 - Rozvoj výstavby rodinných a bytových domov
Aktivita 6.2.1 - Úprava, prispôsobenie územného plánu obce
Aktivita 6.2.2 - Podpora vytvárania zón IBV
Aktivita 6.2.3 - Príprava pozemku, infraštruktúry na vznik radovej zástavby
Aktivita 6.2.4 - Podpora realizovania prístavieb, vstavieb a nadstavieb bytových domov
Aktivita 6.2.5 - Podpora budovania bytových domov


Špecifický cieľ 7 - Bezpečnosť obyvateľov obce
Opatrenie 7.1 - Zvýšenie osobnej bezpečnosti a ochrany majetku
Aktivita 7.1.1 - Zabezpečenie kamerového systému
Aktivita 7.1.2 - Podpora hasičských zborov, vytváranie podmienok pre plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach
Aktivita 7.1.3 - Aktualizácia, skvalitňovanie protipovodňových opatrení

Opatrenie 7.2 - Zníženie vandalizmu a rušenia verejného poriadku
Aktivita 7.2.1 - Podpora spolupráce štátnej polície, škôl, štátnej správy a neziskových organizácií v oblasti prevencie a zabezpečenie verejného poriadku v obci
Aktivita 7.2.2 - Vybudovanie kamerového systému v obci
Aktivita 7.2.3 - Realizácia osvetovej činnosti pre žiakov ZŠ s cieľom posilniť vzťah mládeže k svojej obci a k jej hodnotám


Strategický cieľ 2. - Podpora podnikateľského prostredia a vytváranie nových pracovných príležitostí

Špecifický cieľ 1 - Rozvoj malého a stredného podnikania a poskytovanie služieb
Opatrenie 1.1 - Posilnenie malých a stredných podnikateľov
Aktivita 1.1.1 - Podpora rozvoja malopodnikateľského sektora s dôrazom na služby menej ekonomicky atraktívne
Aktivita 1.1.2 - Podpora vzniku a pôsobenia podnikateľského združenia v obci
Aktivita 1.1.3 - Sprístupňovanie a skvalitnenie informačného toku medzi verejným, samosprávnym a podnikateľským sektorom


Špecifický cieľ 2 - Rozvoj priemyslu a investícií v obci
Opatrenie 2.1 - Tvorba nástrojov na rozvoj priemyslu
Aktivita 2.1.1 - Vypracovanie koncepcie tvorby verejno-súkromných partnerstiev
Aktivita 2.1.2 - Podpora vzniku priemyselných zón v súlade s územným plánom
Aktivita 2.1.3 - Podpora výstavby infraštruktúry k priemyselným zónam
Aktivita 2.1.4 - Vypracovanie účinného komunikačného a informačného systému so zameraním na vyhľadávanie a získanie potenciálnych investorov


Špecifický cieľ 3 - Rozvoj cestovného ruchu v obci a v blízkom okolí
Opatrenie 3.1 - Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu
Aktivita 3.1.1 - Zriadenie a rozvoj obecného informačného centra  – „Turistickej informačnej kancelárie “
Aktivita 3.1.2 - Vyhotovenie a osadenie nových informačných máp obce a blízkeho okolia s vyznačením objektov cestovného ruchu a pamätihodností
Aktivita 3.1.3 - Vypracovanie koncepcie rozvoja cestovného ruchu v obci a blízkom okolí
Aktivita 3.1.4 - Umiestnenie komplexnej turistickej ponuky na web stránke Obce Vysoká nad Kysucou
Aktivita 3.1.5 - Vyhotovenie dokumentu o možnostiach cestovného ruchu v obci a v blízkom okolí
Aktivita 3.1.6 - Tvorba propagačných materiálov o ponuke cestovného ruchu
Aktivita 3.1.7 - Podpora malopodnikateľského sektora, inštitúcií, občianskych združení v oblasti poskytovania služieb v cestovnom ruchu
Aktivita 3.1.8 - Podpora obce projektom rozvíjajúcim cestovný ruch v regióne, resp. v mikroregióne „Horné Kysuce“

Strategický cieľ 3 - Skvalitnenie životného prostredia v obci a efektívne využívanie prírodných zdrojov (enviroment)

Špecifický cieľ 1 - Zlepšenie stavu  životného prostredia
Opatrenie 1.1 - Zlepšenie stavu ovzdušia
Aktivita 1.1.1 - Racionalizácia kúrenia a spotreby energie
Aktivita 1.1.2 - Podporovanie ďalšej plynofikácie obce, elektrickej a alternatívnej  energie ako nástrojov na znižovanie znečisťovania ovzdušia

Opatrenie 1.2 - Zlepšenie stavu verejnej zelene
Aktivita 1.2.1 - Podporovanie výsadby pôvodných drevín a ošetrovanie chorých drevín, náhrada starých drevín novou výsadbou mladých drevín
Aktivita 1.2.2 - Ochrana, údržba a rozvoj verejnej zelene
Aktivita 1.2.3 - Rozvoj verejnej zelene so snahou dosiahnutia zväčšenia rekreačno-relaxačných plôch

Opatrenie 1.3 - Zlepšenie stavu povrchových a spodných vôd
Aktivita 1.3.1 - Ochrana a podpora využitia vlastných vodných zdrojov
Aktivita 1.3.2 - Rozširovanie kanalizačnej siete
Aktivita 1.3.3 - Rekonštrukcia vodovodnej siete a jej dobudovanie


Špecifický cieľ 2 - Zníženie antropogénnych vplyvov na životné prostredie
Opatrenie 2.1 - Riešenie problémov odpadového hospodárstva
Aktivita 2.1.1 - Rozširovanie a zefektívnenie separovaného zberu odpadu s cieľom znižovania komunálneho odpadu
Aktivita 2.1.2 - Vybudovanie „Integrovaného zberného dvora“, komplexného systému nakladania s odpadmi (bioodpad, elektroodpad, drobný stavebný odpad, pneumatiky, veľkorozmerný odpad a pod.)
Aktivita 2.1.3 - Rekultivácia a rozšírenie skládky komunálneho odpadu na Semeteši
Aktivita 2.1.4 - Riešenie odstraňovania zvieracích exkrementov z verejných priestranstiev

Opatrenie 2.2 - Zapojenie verejnosti do zlepšovania stavu životného prostredia a zvýšenie informovanosti občanov
Aktivita 2.2.1 - Informačné kampane na podporu separovania odpadov a za zníženie zakladania nelegálnych skládok
Aktivita 2.2.2 - Osveta mladých, organizovanie podujatí pre deti a mládež s dôrazom na ochranu prírody a efektívne využívanie prírodných zdrojov

Strategický cieľ 4 - Zvýšenie efektívnosti vzájomnej spolupráce v rámci obce ako i regiónu, resp. mikroregiónu

Špecifický cieľ 1 - Zlepšenie spolupráce subjektov obce
Opatrenie 1.1 - Tvorba nástrojov na efektívnejšiu spoluprácu všetkých subjektov v obci
Aktivita 1.1.1 - Vydávanie informačného občasníka samosprávou so zreteľom na zabezpečenie väčšej informovanosti občanov obce
Aktivita 1.1.2 - Rozšírenie spektra služieb obecnej káblovej televízie so zámerom rozšírenia ponuky informačného kanálu o videosekvencie
Aktivita 1.1.3 - Zriadenie informačných kioskovou so zreteľom na zabezpečenie väčšej informovanosti občanov obce
Aktivita 1.1.4 - Vytvorenie transparentného systému podpory samosprávy pre obecné občianske združenia, neziskové organizácie, kluby a ostatné subjekty
Aktivita 1.1.5 - Iniciovať a podporovať organizácie vzdelávacích podujatí, seminárov a konferencií pre všetky skupiny obyvateľstva, organizácie a súkromný podnikateľský sektor
Aktivita 1.1.6 - Podpora a vytváranie podmienok pre aktívnu vzájomnú spoluprácu samosprávy, verejnej správy, občianskych združení, podnikateľov a ostatných inštitúcií v obci, tvorba miestnych partnerstiev

Špecifický cieľ 2 - Zlepšenie spolupráce obce a jej subjektov s mestami, obcami a subjektami regiónu, resp. mikroregiónu Horné Kysuce, VÚC, ostatných regiónov a zahraničia
Opatrenie 2.1 - Podpora tvorby partnerstiev a vzájomnej spolupráce
Aktivita 2.1.1 - Širšia spolupráca s obcami mikroregiónu Horné Kysuce
Aktivita 2.1.2 - Podpora rozvoja nadregionálnych aktivít
Aktivita 2.1.3 - Zapájanie sa do medzinárodných, nadnárodných rozvojových aktivít, projektov, spolupráce
Aktivita 2.1.4 - Podpora rozvoja družobných stykov