Vykurovacie obdobie je závažný časový úsek z hľadiska zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov, ich inštaláciu a umiestnenie už pred začatím prevádzky. Dôležitým súvisiacim právnym predpisom je vyhláška MV SR č.96/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

Väčšina požiarov vzniká z nasledujúcich príčin:
• nedodržiavanie požiarno-bezpečnostných predpisov a nariadení o ochrane pred požiarmi
• nevyhovujúci stav vykurovacích telies
• nesprávna inštalácia a umiestnenie vykurovacích telies
• nevyhovujúca konštrukcia komínov
• ľudský činiteľ – ľahostajnosť, vedomé porušovanie požiarno-bezpečnostných predpisov a nariadení.

Vychádzajúc z týchto poznatkov je nutné dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi, bezpečné umiestnenie tepelných zdrojov, správne pripojenie spotrebiča palív a dymovodov.
Súčasťou prebiehajúcich preventívnych prehliadok je aj oboznámenie vlastníkov a užívateľov s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odborných rád. Osoby, ktoré vykonávajú tieto kontroly sú poverené obecným úradom a podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z., v znení jeho neskorších predpisov § 70 ods.1 sú viazaní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené.
Vážení občania, človek môže svojim konaním buď pomôcť k vzniku požiaru alebo jeho vzniku zabrániť. Verím, že si vo vykurovacom období 2008/2009 vyberiete druhú alternatívu a svojím prístupom pomôžete ochrániť pred požiarmi životy, zdravie a majetok spoluobčanov.

Ján Mlakyta
Preventivár obce