thumb schôdza spartak2018 02V sobotu 24. marca 2018 sa v Pamätnej izbe E. A. Cernana konala Výročná členská schôdza TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Z aktuálneho počtu 37 členov TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou bolo prítomných 23 členov, čo predstavovalo nadpolovičnú väčšinu a schôdza bola uznášania schopná. Výročnú členskú schôdzu viedol tajomník organizácie Ing. Ladislav Kubačák.

Na spoločnom rokovaní športovci prejednali Správu o činnosti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou za rok 2017, schválili Správu o hospodárení TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou za kalendárny rok 2017, Správu revíznej komisie so záverečným stanoviskom „bez výhrad“, Rozpočet TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na rok 2018 v zmysle predloženého návrhu – príjmová časť 14.100 € a výdavková časť 14.100 € a Návrh činnosti TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou na rok 2018.

Výročná členská schôdza odvolala z výboru bývalého trénera dorastu Tibora Frátrika, ktorému tajomník i v jeho neprítomnosti poďakoval za jeho dlhoročnú a obetavú prácu s mládežníckymi kategóriami TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou a v doplňujúcich voľbách zvolila za členov výboru TJ Spartak Vysoká nad Kysucou PaedDr. Petra Huja a Jána Pavlicu st.

Z dôvodu úmrtia predsedu kontrolnej a revíznej komisie Výročná členská schôdza zvolila nového predsedu revíznej komisie TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, ktorým sa stal Ing. Pavol Holub.