TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranných a bezpečnostných prác obce.

VZN č. 3/2005 v pdf formáte Sample Image


Článok I.

§ 1
Úvodné ustanovenie


1./ Povodňou sa rozumie prechodné výrazné stúpnutie hladiny vodného toku, pri ktorom hrozí vyliatie z koryta, alebo pri ktorom sa voda z koryta vylieva a môže spôsobiť škody. Platí to primerane aj pri vnútorných vodách, odchode ľadov a pri ohrození bezpečnosti alebo stability vodohospodárskeho diela.
2./ Za nebezpečenstvo povodne sa považuje situácia určená povodňovými plánmi, prípadne situácia tak označená predpovednou povodňovou službou, najmä:
a) pri dosiahnutí určeného vodného stavu pri stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku,
b) pri očakávanom náhlom odmäku podľa meteorologických predpovedí,
c) zvýšenie odtoku z topiaceho sa snehu s nebezpečným odchodom ľadov
d) pri intenzívnych dlhotrvajúcich zrážkach.
3./ Pod pojmom povodňová aktivita sa rozumie situácia, ktorú bezprostredne vyvolali zvýšené prietoky vodného toku alebo ľadové úkazy na toku, čím vzniklo určité nebezpečenstvo pre priľahlé územie a objektov nachádzajúcich sa na tomto území.
4./ Škodám, ktoré spôsobujú povodne, treba predchádzať, ich rozsah a následky obmedzovať a priebeh povodní ovplyvňovať. Toto je možné zabezpečiť najmä systematickou prevenciou, zabezpečovacími a záchrannými prácami, vykonávanými podľa povodňových plánov na príkaz povodňových orgánov.
5./ Ochrana pred povodňami zahŕňa ekonomické, technické, materiálne, organizačné, administratívne a právne opatrenia na predchádzanie povodní, ktoré zaručujú ochranu životov občanov, ich majetku a v maximálnej miere zmierňujú dopad povodní na životné prostredie.
6./ Účelom „Povodňového plánu záchranných a zabezpečovacích prác obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám a obci, čím vytvoriť podmienky pre účinnú ochranu životov a zdravia občanov a majetku pred účinkami a následkami povodní.
7./ Orgány, právnické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred povodňami, všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany pred povodňami a všeobecne záväzného nariadenia obce, ktorým je „Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce“.
8./ Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred povodňami v súčinnosti s občanmi, právnickými osobami, dobrovoľnými občianskymi združeniami, správcami vodných tokov, správcami (vlastníkmi, užívateľmi) vodohospodárskych diel, štátnymi orgánmi a povodňovými orgánmi.


Článok II.

§ 2
Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány


1./ Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami.
2./ Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác.
3./ Krajské úrady, okresné úrady a obce vo svojich územných obvodoch robia preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami. Organizujú a riadia záchranné práce.
4./ Ochranu pred povodňami zabezpečujú tieto povodňové orgány:
a) Ministerstvo
b) Krajské úrady životného prostredia
c) Obvodné úrady životného prostredia
e) Obce
5./ Povodňové orgány zriaďujú povodňové komisie, ktoré sú ich výkonnými orgánmi na úseku ochrany pred povodňami. Jedná sa o nasledovné povodňové komisie:
a) Ústredná povodňová komisia (ÚPK),
b) Krajské povodňové komisie (KPK),
c) Obvodné povodňové komisie (OPK),
e) Povodňové komisie obcí (MPK),
6./ Povodňové orgány medzi sebou navzájom spolupracujú za účelom komplexného zabezpečenia opatrení pri ochrane pred povodňami.
7./ Ústrednú povodňovú komisia koordinuje a kontroluje prípravu a vykonávanie preventívnych opatrení ústredných orgánov štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy na ochranu pred povodňami.
8./ Ústrednú povodňovú komisiu zriaďuje vláda SR, ktorá schvaľuje aj štatút tejto komisie. Predsedom komisie je minister pôdohospodárstva SR a podpredsedom je minister vnútra SR.
9./ Zákon ponecháva povodňovým komisiám nižších stupňov právo samostatného rozhodovania v otázkach ochrany pred povodňami, ale podmieňuje toto právo tým, že pri rozsiahlejších povodniach, ktoré by postihli územné obvody viacerých obcí, okresov alebo krajov, musí o potrebných opatreniach rozhodovať nadriadený povodňový orgán.
10./ Zákon týmto zabezpečuje rozhodnutiam povodňových komisií operatívnosť, neodkladnosť vykonania a predovšetkým prednosť pri ich plnení, aby sa zabránilo možnosti vzniku väčších alebo rozsiahlejších škôd alebo strát na ľudských životoch. Tieto rozhodnutia môžu byť uložené len:
a) v čase povodňových situácií,
b) povodňovými komisiami,
c) v rámci zabezpečovacích povodňových záchranných prác.


Článok III.

OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI


§ 3
Druhy opatrení na ochranu pred povodňami


Opatrenia na ochranu pred povodňami sú:
a) povodňové plány,
b) povodňové prehliadky,
c) predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba,
d) hliadková služba,
f) povodňové zabezpečovacie práce
g) povodňové záchranné práce


§ 4
Povodňové plány


1./ Príprava ochrany pred povodňami sa zahŕňa do povodňových plánov, ktoré sa zostavujú na všetkých stupňoch povodňových orgánov. Povodňové plány obsahujú podrobné určenia úloh a povinností povodňových orgánov, fyzických osôb a právnických osôb pri opatreniach na ochranu pred povodňami.
2./ Povodňové plány sa delia na:
a) Plány zabezpečovacích prác, ktoré vypracúvajú správcovia vodných tokov a správcovia
(vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel.
b) Plány záchranných prác, ktoré vypracúvajú ústredné orgány štátnej správy, orgány
miestnej štátnej správy, obce a právnické osoby, ktorých objekty môžu byť ohrozené
povodňou.
3./ „Povodňový plán záchranných prác obce“ schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Povodňové plány sú dlhodobé, preto ich treba každoročne doplniť o tie skutočnosti, ktoré sú nové, pozmenené alebo vylúčené. Upravený povodňový plán musí prejsť opätovným schvaľovacím procesom.


§ 5
Povodňové prehliadky


1./ Povodňovými prehliadkami sa zisťuje, či na vodných tokoch, vodohospodárskych dielach a na iných objektoch na vodných tokoch, ako aj v chránených a zátopových územiach a objektoch na týchto územiach nie sú nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť alebo zvýšiť nebezpečenstvo povodne.
2./ Povodňové prehliadky vykonávajú povodňové orgány, správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov podľa povodňových plánov najmenej raz za rok.


§ 6
Predpovedná, hlásna a varovná povodňová služba

1./ Predpovedná povodňová služba informuje povodňové orgány, prípadne ostatné orgány, a právnické osoby o možnosti vzniku povodne a o jej ďalšom nebezpečnom vývoji. Túto službu zabezpečuje Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave podľa pokynov Ministerstva pôdohospodárstva SR.
2./ Hlásna a varovná povodňová služba varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom povodne v mieste povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku. Upozorňuje povodňové orgány a ostatné orgány a právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva správy a hlásenia potrebné na jej hodnotenie a riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. Hlásnu a varovnú povodňovú službu organizujú a zabezpečujú Ministerstvo pôdohospodárstva SR, orgány miestnej štátnej správy /krajské a obvodné úrady/ a obce.
3./ V rámci hlásnej a varovnej povodňovej služby poskytujú informácie:
a) Správca vodného toku:
- príslušnému krajskému úradu, obvodnému úradu, obciam
- svojmu nadriadenému rezortnému orgánu (Ministerstvu pôdohospodárstva SR),
- Slovenskému hydrometeorologickému ústavu,
b) Miestna štátna správa a samospráva:
- povodňovému orgánu vyššieho stupňa (obec - obvodný úrad, obvodný úrad - krajský úrad, krajský úrad - MV SR),
- obci (mestu), ktorý ležia nižšie pri vodnom toku,
- správcovi vodného toku,
- právnickým osobám, aby bolo možné vykonať potrebné opatrenia súvisiace s ochranou pred povodňou,
- ďalším orgánom a právnickým osobám za účelom zabezpečenia nepretržitej činnosti, ktorú zabezpečujú a v prípade povodne je táto činnosť nevyhnutná.


§ 7
Hliadková služba


1./ Hliadková služba sleduje vývoj povodňovej situácie a zisťuje údaje potrebné na výkon hlásnej a varovnej povodňovej služby a na riadenie a koordináciu opatrení na ochranu pred povodňami.
2./ Hliadkovú službu zriaďujú v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia, obce v čase ohrozenia


§ 8
Zabezpečovacie práce a záchranné práce


1./ Zabezpečovacie práce sú technické opatrenia na prevenciu a ochranu pred povodňami na vodných tokoch, na vodohospodárskych dielach a iných objektoch na vodných tokoch, ako aj na chránených a zátopových územiach vrátane zásahov na neškodný odchod ľadov v korytách vodných tokov. V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne ide najmä:
a) odstraňovanie prekážok znemožňujúcich plynulý odtok vôd
b/ ochranu hrádzí proti vlnobitiu, priesakom, erozívnym vplyvom, výverom a o ochranu
proti preliatiu koruny hrádze,
c) ochrana koryta vodného toku a jeho brehov pred ich narúšaním, poškodzovaním
pred zosuvmi
d) narúšanie ľadových celín a zátarás
e) mimoriadna manipulácia na vodných stavbách
f) uzavieranie prietrží
g) odvádzanie vôd zo zaplaveného územia
h) odvádzanie alebo odčerpávanie vnútorných vôd
i) budovanie druhotných ochranných línii
j) provizórne sprietočnenie zanesených korýt vodných tokov
k) zriadenie provizórnych zanesených korýt vodných tokov
l) opatrenia proti spätému vzdutiu vody na vyústených kanalizáciách a cestných priepustoch
m) opatrenia na zamedzenie znečistenia vodného toku nebezpečnými latkami
n) iné práce v zmysle § 10 zák. č. 666/2004 Z.z.
2./ Povodňové zabezpečovacie práce vykonávajú správcovia vodných tokov. Pokiaľ ide o riadenie týchto prác, posilňuje zákon jeho centrálne aspekty (ústredné riadenie) tým, že povodňové zabezpečovacie práce vykonávané správcami (vlastníkmi, užívateľmi) vodných tokov ústredne riadi a kontroluje Ministerstvo pôdohospodárstva SR.
3./ Záchranné práce sú opatrenia na záchranu životov a majetku v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne. Jedná sa najmä :
a) o práce spojené s ochranou a evakuáciou obyvateľstva území ohrozených alebo zaplavených povodňou, ako aj starostlivosť o toto obyvateľstvo (ubytovanie, stravovanie, zdravotnícka služba apod.) na nevyhnutne potrebný čas,
b) ochrana a zachraňovanie majetku na týchto územiach vrátane predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou.
4./ Povodňové záchranné práce sú neoddeliteľnou činnosťou ochrany pred povodňami, ktorých výkon prislúcha v plnom rozsahu orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy. Každý povodňový orgán vo svojom územnom obvode zodpovedá za prípravu, organizáciu, riadenie a výkon povodňových záchranných prác, za ktoré ústredne zodpovedá.


Článok IV.

§ 9
Stupne povodňovej aktivity


1./ V povodňovej ochrane sa určujú tieto stupne povodňovej aktivity:
I. STUPEŇ - STAV BDELOST
II. STUPEŇ - STAV POHOTOVOSTI
III. STUPEŇ - STAV OHROZENIA
2./ Stupne povodňových aktivít pre všetky vodomerné stanice schvaľuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako ústredný vodohospodársky orgán a súčasne ako povodňový orgán. Požiadavky na schvaľovanie stupňov povodňových aktivít predkladajú správcovia vodných tokov po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným povodňovým orgánom a Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave.
3./ Stav bdelosti nastáva:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody na vodnom toku. Spravidla je to stav, keď voda vystúpi z koryta a dosiahne pätu hrádze. Na neohrádzovaných vodných tokoch, ak hladina vody stúpa a blíži sa k brehovej čiare.
b) pri očakávanom zvýšení odtoku topiaceho sa snehu podľa meteorologických predpovedí
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je vyššie ako hladina vnútorných vôd.
4./ Stav pohotovosti sa vyhlasuje:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne a stúpajúcej tendencii vody vo vodnom toku. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda z koryta dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu,
b) na začiatku topenia snehu, ak podľa predpovedí možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, alebo pri očakávanom odchode ľadov,
c) pri vnútorných vodách, ak nepretržitým prečerpávaním vody sa dodrží maximálna hladina vnútorných vôd určená manipulačným poriadkom.
5./ Stav ohrozenia sa vyhlasuje:
a) na vodných tokoch pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne. Pri nižšom stave vody, ak na ohradzovanom vodnom toku stav pohotovosti trvá 20 dní alebo ak začne premokať hrádza, prípadne ak nastanú iné nepredvídané okolnosti, ktoré môžu spôsobiť škody väčšieho rozsahu. Na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda vystúpi z koryta a môže spôsobiť značné škody,
b) pri odchode ľadov, ak je priame nebezpečenstvo tvorby ľadových zátarasov, alebo ak sa zátarasy začali tvoriť,
c) pri vnútorných vodách, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom,
d) ak sa voda preleje cez hrádze alebo ak sa hrádze pretrhnú alebo pri záplave spôsobnej ľadovými zátarasami.
6./ Stav bdelosti zaniká:
a) pri dosiahnutí vodného stavu určeného v povodňovom pláne, ak voda vo vodnom toku má klesajúcu tendenciu,
b) na neohradzovaných vodných tokoch, ak voda klesne pod brehovú čiaru,
c) pri vnútorných vodách, ak hladina vody v priľahlých vodných tokoch je nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody je možné odvádzať samospádom.
7./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia sa odvoláva:
a) ak stav vody vo vodnom toku klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne alebo ak pominú skutočnosti, na základe ktorých sa vyhlásil stav pohotovosti alebo stav ohrozenia,
b) ak voda, ktorá zaliala chránené územie, je v prevažnej miere odvedená do vodného toku a ak sa vykonali potrebné technické opatrenia na zamedzenie vzniku škôd.
8./ Stav bdelosti sa nevyhlasuje, tento stav „nastáva“.
9./ Stav pohotovosti a stav ohrozenia vyhlasuje na návrh správcu vodného toku alebo správcu (vlastníka, užívateľa) vodohospodárskeho diela, alebo z vlastného podnetu príslušný povodňový orgán, a to nasledovne:
a) pre územie obce starosta obce
b) pre územie niekoľkých obcí toho istého obvodu a pre územie obvodu- prednosta obvodného úradu ŽP
c) pre územie viacerých okresov, ak ich nevyhlásili prednostovia obvodných úradov -prednosta krajského úradu ŽP
d) na hraničných úsekoch vodných tokoch, ak tým nebol poverený iný orgán štátnej správy – minister ŽP SR


Článok V.

ÚLOHY OBCE, FYZICKÝCH OSÔB A PRÁVNICKÝCH OSÔB PRI OCHRANE PRED POVODŇAMI


§ 10
Úlohy obce pri ochrane pred povodňami


Obec, ako povodňový orgán vo svojom územnom, obvode plní nasledovné úlohy pri ochrane pred povodňami:
a) vypracúva „Povodňové plány záchranných a zabezpečovacích prác“ prehodnocuje, aktualizuje a predkladá ich obvodnému úradu ŽP Čadca a OHZ Čadca do 31. októbra bežného roka.
b) zabezpečuje pracovné sily a vecné prostriedky pre prípad povodne. Stará sa najmä o náležité vybavenie hasičskej jednotky vecnými a technickými prostriedkami ako aj výstrojom a výzbrojom. Vyhotovuje súpis týchto prostriedkov a zabezpečuje ich uskladnenie a udržiavanie,
c) dbá na to, aby fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel a iných objektov ohrozených povodňami postupovali podľa povodňových plánov,
d) organizuje a zabezpečuje hlásnu a varovnú povodňovú službu najmä varuje občanov, fyzické osoby a právnické osoby v obci pred nebezpečenstvom povodne dostupnými prostriedkami (miestnym rozhlasom, zvukovými signálmi a pod.). Ďalej o nebezpečenstve povodne upozorňuje obecné úrady susedných a nižšie ležiacich obcí a hlási nebezpečenstvo povodne obvodnému úradu,
e) eviduje vznik a zánik stavu bdelosti,
f) zabezpečuje vyhlásenie a odvolanie stupňov povodňovej aktivity (stav pohotovosti, stav ohrozenia),
g) organizuje, riadi a vykonáva záchranné práce v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických osôb a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami,
h) zabezpečuje evakuáciu, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva a podľa možností ochranu jeho majetku, ako aj návrat evakuovaného obyvateľstva. Zabezpečuje nevyhnutnú hygienickú a zdravotnícku starostlivosť;
i) zabezpečuje ubytovanie a stravovanie osôb nasadených na zabezpečovacie práce a záchranné práce mimo ich domovov,
j) poskytuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch a pri nich v dosahu ohrozenia pri zabezpečovacích prácach v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
k) poskytuje pomoc susedným obciam pri záchranných prácach v čase nebezpečenstva povodne, ak na tieto práce nestačia ich vlastné sily a prostriedky,
l) vykonáva preventívne opatrenia zamerané na zlepšenie odtokových pomerov na vodnom toku v obci, vrátane opatrení na zabezpečenie dostatočného prietoku vodných tokov,
m) v spolupráci so správcom vodného toku, správcom (vlastníkom, užívateľom) vodohospodárskeho diela vykonáva povodňové prehliadky,
n) vedie záznamy v povodňovom denníku,
o) neodkladne podáva informácie o povodňovej situácií na území obce okresnému úradu,
p) zriaďuje „Miestnu povodňovú komisiu“,
q) počas povodní požaduje od správcu vodného toku informácie a odbornú poradenskú výpomoc,
r) prijíma hlásenia o nebezpečenstve povodne,
s) dokladuje okresnému úradu plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami,
t) uplatňuje požiadavky na poskytnutie pomoci u okresného úradu, ak vlastné sily a prostriedky obce nepostačujú na výkon záchranných prác,
u) poskytuje obyvateľom obce okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou ako je napr. povodeň,
v) plní úlohy a príkazy prednostu okresného úradu, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo odstráneniu následkov mimoriadnych udalostí, za ktoré môžeme považovať aj povodne,
w) vyžaduje v čase nebezpečenstva povodne a v čase povodne, aby fyzické osoby a právnické osoby poskytli technickú, materiálnu a osobnú pomoc v nevyhnutnom rozsahu,
x) vypracúva písomnú správu o priebehu a následkoch povodní a zabezpečuje jej bezodkladné doručenie okresnému úradu,
y) zabezpečuje účasť svojich funkcionárov zaradených v povodňových orgánoch na odborných školeniach a výcviku o povodňových záchranných prácach.


§ 11
Úlohy fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane pred povodňami


1./ Pre zabezpečenie ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) umožniť vstup na svoje pozemky a do objektov za účelom vykonávania zabezpečovacích prác a záchranných prác,
b) prispieť na príkaz povodňových orgánov podľa svojich možností a síl osobnou a vecnou pomocou na ochranu ľudských životov a majetku pred povodňami,
c) spolupracovať pri ochrane pred povodňami a riadiť sa príkazmi príslušných povodňových orgánov.
2./ V čase nebezpečenstva povodne a počas povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné na príkaz príslušných povodňových orgánov najmä:
a) poskytnúť dopravné a mechanizačné prostriedky, pohonné látky, náradie a iné potrebné prostriedky,
b) zúčastniť sa podľa svojich možností a síl na prácach zameraných na ochranu a záchranu ľudí, majetku ohrozeného povodňou a na odstraňovaní následkov povodní,
c) strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov.
3./ Pri výkone ochrany pred povodňami sú fyzické osoby a právnické osoby povinné:
a) občania začlenení do ochrany pred povodňami sú na základe povodňových plánov povinní v čase povodňovej aktivity dostaviť sa na výzvu v najkratšom čase na určené miesto,
b) právnické osoby sú povinné poskytnúť svojim zamestnancom pracovné voľno v rozsahu potrebnom na plnenie povinností súvisiacich s povodňovou službou v zmysle Zákonníka práce.
4./ Správcovia (vlastníci, užívatelia) nehnuteľností pri vodných tokoch sú povinní urobiť opatrenia, ktoré im uložil príslušný orgán štátnej správy a samosprávy na zamedzenie a zmiernenie nebezpečenstva povodne alebo škodlivých následkov povodne, ak to podľa platných predpisov nie je povinnosťou iného. Obdobne vykonávajú aj zabezpečovacie práce na objektoch v ich správe.
5./ Na rozostavaných stavbách alebo na ich ucelených častiach na vodných tokoch alebo zátopových územiach plnia primerane úlohy správcov (vlastníkov, užívateľov) vodohospodárskych diel pri ochrane pred povodňami investor a dodávateľ stavebnej, prípadne technologickej časti stavby, a to každý na úseku svojej činnosti.
6./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné neodkladne hlásiť nebezpečenstvo povodne povodňovým orgánom.


§ 12
Povinnosti pri zabezpečovaní hlásnej a varovnej povodňovej služby


1./ Obce, fyzické osoby a právnické osoby sú povinné v prípade ak vznikne povodňová situácia na určitom úseku vodného toku zaktivizovať povodňový orgán, vykonať varovanie všetkých, ktorí sú povodňou ohrození a podať potrebné informácie.
2./ Orgány, správcovia vodných tokov, správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel pri stúpaní vody a pri prekročení určeného stavu hladiny vodného toku posielajú varovné povodňové správy viackrát denne vrátane nočných hodín.
3./ Príjemca varovných povodňových správ po prijatí varovnej správy o možnosti vzniku povodňového nebezpečenstva je povinný ihneď podľa povodňových plánov vykonať všetky opatrenia na odstránenie nebezpečenstva hroziaceho z povodne a súčasne varovať fyzické osoby a právnické osoby v pôsobnosti svojho územia pred nebezpečenstvom povodne. Súčasne odovzdávajú správy a hlásenia povodňovým orgánom vyššieho stupňa, a aby mohli hodnotiť situáciu, prípadne riadiť opatrenia, keď na to nepostačujú vlastnými silami a prostriedkami v ochrane pred povodňami.
4./ Správca vodného toku alebo správca (vlastník, užívateľ) vodohospodárskeho diela je povinný príslušnej obci bezodkladne oznámiť povodňové situácie a informovať o vývoji situácie na vodnom toku.


§ 13
Náklady spojené s ochranou pred povodňami

1./ Orgány, fyzické osoby a právnické osoby znášajú náklady, ktoré im vznikajú vlastnými opatreniami na ochranu ich majetku (majetku v ich správe alebo užívaní) pred povodňami.
2./ Náklady na zabezpečovacie práce na vodných tokoch a na vodohospodárskych dielach uhrádzajú ich správcovia (vlastníci, užívatelia).
3./ V ostatných prípadoch pri nákladoch zabezpečovacích prác pred povodňami, vzniknutých škodách, záchranných prácach sa riadi ustanoveniami § 39 až 41 zák. č. 666/2004 Z.z. a vyhláškou MŽP SR č. 387/2005 Z.z.


Článok VI.

POVODŇOVÉ ORGÁNY OBCE


§ 14
Miestna povodňová komisia


1./ Obec zriaďuje na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami „Miestnu povodňovú komisiu“ (ďalej len „MPK“).
2./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne riadi, koordinuje a kontroluje ochranu pred povodňami na území obce.
3./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne môže vydávať príkazy na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami. Tieto príkazy nie sú rozhodnutiami podľa správneho poriadku.
- spracúvaná správy o povodňovej situácií na území obce a predkladá ich obvodnému úradu
- vedie v povodňovom denníku chronologické záznamy o svojej činnosti, v časovom slede zaznamenáva priebeh a následky povodne, vykonané opatrenia, vydávané príkazy, požiadavky o poskytnutie pomoci a spôsoby ich riešenia
4./ Úlohy MPK:
a) prerokúva a pripomienkuje „Povodňový plán záchranných prác obce“ a navrhuje jeho zmeny a doplnky,
b) kontroluje ako fyzické osoby, právnické osoby, správcovia vodných tokov a správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel plnia úlohy v oblasti ochrany pred povodňami,
c) sleduje a hodnotí vývoj povodňovej situácie a podľa potreby riadi, usmerňuje a koordinuje činnosť fyzických osôb a právnických osôb, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
5./ MPK v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne najmä:
a) vyžaduje v prípade potreby pomoc od obvodného úradu, policajného zboru ak vlastné sily a prostriedky nestačia,
b) eviduje vyhlásenie a odvolanie jednotlivých stupňov povodňovej aktivity,
c) eviduje všetky hlásenia, správy a informácie o povodňovej aktivite a prijaté opatrenia,
d) zisťuje, eviduje a vyhodnocuje výšku povodňových škôd, ktoré vznikli na území obce,
e) vyžaduje v prípade nevyhnutnej potreby povinnosť fyzických osôb a právnických osôb prispieť na plnenie všeobecnej povinnosti pri ochrane pred povodňami,
f) upozorňuje na nebezpečenstvo povodne orgány, fyzické osoby a právnické osoby na území obce a obvodný úrad,
g) zabezpečuje pomoc správcom vodných tokov, správcom (majiteľom, užívateľom) vodohospodárskych diel a iných objektov na vodných tokoch pri zabezpečovacích prácach ak na tieto nestačia vlastnými silami.


§ 15
Zloženie MPK


l./ Komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu, tajomníka, členov a vedúceho technického štábu.
2./ Predsedom komisie je starosta obce, podpredsedom je zástupca starostu obce, tajomníkom je zamestnanec obecného úradu, vedúcim technického štábu je veliteľ dobrovoľného verejného požiarneho zboru a členmi sú občania a určení zástupcovia právnických osôb, ktoré majú sídlo na území obce.
3./ Zloženie MPK obce Vysoká nad Kysucou:
predseda komisie: Ing. Ladislav Kubačák, starosta obce,
bytom Vysoká nad Kysucou č.d. 168, č.t. práca 4361101, 0905 507064
domov 4361202
tajomník komisie: Filo Ján, prednosta obecného úradu
bytom Turzovka, Stred 392, č.t. práca 4361159, 0905901335
domov 4352666
podpredseda komisie: Gajdicová Vlasta, zástupca starostu obce
bytom Vysoká nad Kysucou č.d. 1151 č.t.


§ 16
Uvádzanie komisie do činnosti a jej rokovanie

1./ MPK uvádza do činnosti starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu obce.
2./ Komisia vykonáva svoju činnosť na rokovaniach, ktoré zvoláva predseda komisie podľa potreby, v prípade nebezpečenstva vzniku povodne alebo podľa povahy povodňovej situácie, najmenej však raz za rok. Program rokovania komisie určuje jej predseda. Komisia rokuje aj o úlohách, vyplývajúcich zo schváleného „Povodňového plánu záchranných prác obce“ a kontroluje ako ich príslušné orgány, fyzické osoby a právnické osoby plnia.
3./ Rokovania komisie nie sú verejné.
4./ So súhlasom predsedu komisie možno na jej rokovania prizvať ďalšie osoby, ktorých účasť je pri rokovaní komisie potrebná.
5./ Rokovanie komisie vedie jej predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
6./ Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov.
7./ V nevyhnutných prípadoch so súhlasom predsedu komisie môže člena komisie zastupovať ním poverený zástupca. Takto poverený zástupca koná vždy osobne, pričom zo zastupovania vznikajú práva a povinnosti zastúpenému.
8./ O priebehu rokovania a uzneseniach komisie vyhotovuje tajomník komisie záznam, ktorý zasiela všetkým členom komisie. Člen komisie, ktorého stanovisko sa neprijalo je oprávnený žiadať, aby sa to uviedlo v zázname.
9./ V čase medzi rokovaniami MPK, ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania, môže rozhodnúť o vykonaní neodkladných opatrení predseda komisie. Tieto opatrenia musia byť prerokované a schválené na najbližšom rokovaní komisie.


§ 17
Predseda MPK

1./ Predseda komisie:
a) riadi prácu komisie,
b) informuje príslušné povodňové orgány o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
c) vydáva úradné správy a informácie o vývoji povodňovej situácie a vykonaných opatreniach,
d) kontroluje plnenie uznesení komisie,
e) vymenúva a odvoláva tajomníka a členov technického štábu MPK,
2./ Predsedu a podpredsedu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
3./ Predsedu komisie v jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu podpredseda komisie.


§ 18
Technický štáb MPK


1./ Technický štáb je odborným, poradným a výkonným orgánom MPK.
2./ Technický štáb zabezpečuje opatrenia komisie v čase od vyhlásenia stupňa povodňovej aktivity. Zároveň pripravuje a predkladá komisii návrhy opatrení a vykonáva ich.
3./ Vedúceho technického štábu MPK vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
4./ Zloženie technického štábu MPK:
veliteľ štábu: Mgr. Pivko Milan, riaditeľ Detského domova Horný Kelčov
bytom Vysoká nad Kysucou , Dolný Kelčov č.d.
č.t. práca 4364442, 0907883500
technický štáb: MUDr. Pavol Zimka – lekár, č.t. práca 4361219
Radovan Frollo, veliteľ DHZ D. Kelčov, č.t. 0907805128
Anton Greguš, veliteľ DHZ H. Kelčov, č.t
Opialová Anna, matrikárka, č.t. práca 4361160


§ 19
Úlohy technického štábu MPK


Technický štáb MPK plní nasledovné úlohy:
a) sleduje vývoj povodňovej situácie a navrhuje MPK opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zníženie nebezpečenstva povodne vykonávaním zabezpečovacích prác alebo záchranných prác,
b) navrhuje MPK, aby do zabezpečovacích prác alebo záchranných prác boli:
1. zapojení občania a právnické osoby,
2. privolané sily a prostriedky susedných obcí,
3. prostredníctvom obvodného úradu privolané sily a prostriedky Armády SR a vojsk MV SR,
4. zapojení správcovia vodných tokov, resp. správcovia (vlastníci, užívatelia) vodohospodárskych diel
c) podáva návrhy na prípravu a začatie evakuačných prác,
d) zabezpečuje evakuáciu osôb, majetku a zvierat do určených priestorov a objektov,
e) zabezpečuje prostredníctvom hasičskej jednotky čerpanie vody zo zaplavených objektov,
f) koordinuje záchranné práce všetkých zložiek, ktoré sa na území obce zúčastňujú týchto prác.


§ 20
Zabezpečenie činnosti MPK


1./ Organizačné a administratívne práce spojené s činnosťou komisie, najmä prípravu podkladov na rokovania vykonáva tajomník komisie v spolupráci s členmi komisie.
2./ Výdavky spojené s činnosťou MPK a technického štábu MPK sa uhrádzajú z rozpočtových prostriedkov obce.


§ 21
Stanovištia MPK

Stanovišťom MPK a štábu MPK je Obecný úrad Vysoká nad Kysucou č.p. 215
č.t. 041/4361102 + fax ; 041/4361159


§ 22
Úlohy obecného hasičského zboru


1./ Obecný hasičský zbor plní pri ochrane pred povodňami nasledovné úlohy:
a) vykonáva zásahy pri záchranných prácach,
b) plní úlohy, ktoré nariadila MPK a technický štáb MPK,
c) spolupracuje pri zložitých a rozsiahlych povodňových situáciách s ďalšími hasičskými jednotkami a zložkami, ktoré sa zúčastňujú záchranných prác,
d) vykonáva záchranné práce s vecnými prostriedkami a hasičskou technikou, ktorú má vo vybavení,
e) zabezpečuje ošetrovanie a údržbu vecných prostriedkov, ktoré má v užívaní,
f) zúčastňuje sa školení a cvičení, ktorých zameraním je výkon povodňových záchranných prác.
2./ Zloženie obecného hasičského zboru a prehľad jeho materiálno-technického vybavenia tvorí prílohy.


§ 23
Prílohy

Súčasťou „Povodňového plánu záchranných prác“ sú aj prílohy:
Príloha č. 1) Mapka obce zo zakreslením zátopových území pri 100 ročnej vode, nakoľko
brehy Kysuce sú upravené na 50 ročnú vodu + zoznam objektov, ktorých by sa
zatopenie dotýkalo.
Príloha č. 2) Prehľad o dopravných prostriedkoch a mechanizmoch, ktoré je možné využiť na záchranné práce počas povodní,
Príloha č 3) Zoznam dôležitých telefónnych čísiel
Príloha č.5) Príslušné právne normy


Článok VII.

§ 24
Spoločné a záverečné ustanovenia


1./ Tento „Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred povodňami.
2./ Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy a orgánmi obce pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohto všeobecne záväzného nariadenia obce.
3./ V prípade, že fyzické osoby a právnické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4./ Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.


§ 23
Zrušovacie ustanovenia

1./ Zrušuje sa :
a) VZN č. 7/2003 o povodňovom pláne záchranných prác obce schválené OZ Vysoká nad Kysucou uznesením č. 3/2003 zo dňa 7. 4. 2003.


§ 25
Právoplatnosť a účinnosť


1./ VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce bolo zverejnené dňa 1. 12. 2005. Do dňa 16. 12. 2005 voči nemu neboli zo strany občanov ani organizácií vznesené žiadne pripomienky ani námietky a Obecné zastupiteľstvo VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce dňa 16. 12. 2005 schválilo. VZN č. 3/2005 povodňový plán záchranný a bezpečnostných prác obce nadobudne účinnosť 15-tym dňom od jeho schválenia t.j. 1. 1. 2006.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo