Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely C-KN 7966, druh pozemku: trvale trávnaté porasty, o výmere 1894 m2; parcely C-KN 7967, druh pozemku: trvale trávnaté porasty, o výmere 1560 m2; parcely C-KN 7970, druh pozemku: orná pôda, o výmere 3554 m2 a parcely C-KN 7971, druh pozemku: trvale trávnaté porasty, o výmere 2385 m2 , zapísaných na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061) žiadateľovi: Roman Gajdoš za účelom obhospodarovania vyššie uvedených parciel kosením a mulčovaním.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo