Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nebytových priestorov obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to nebytové priestory v Dome služieb s. č. 200 – miestnosť č. 17, evidovanej na liste vlastníctva č. 1479, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, ktorý je v bezpodielovom vlastníctve prenajímateľa, žiadateľovi: Anton Dorociak - Stolária, Nižný koniec č. 101, 023 55 Vysoká nad Kysucou, IČO: 45653160.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo