Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prevodu prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja parcely EKN 20210 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1604 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 149/2022 zo dňa 25. 10. 2022 vyhotoveným – Jánom Markuliakom, úradne overeným dňa 06. 12. 2022 Okresným úradom Čadca, Katastrálny odbor, pod číslom úradného overenia 1424/2022 odčlenila parcela CKN 2768/2 – zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1m2. Táto novovytvorená parcela CKN 2768/2 bude predmetom prevodu žiadateľke: Mgr. Janka Kormancová.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo