TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

vlajka prezidentPrezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. zo dňa 04. 11. 2022 vyhlásila

referendum

a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023

referendum sa koná od 07:00 hod. do 22:00 hod.

Bližšie informácie sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR

 V referende voliči rozhodnú o otázke:
„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
- Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

 

Prílohy na stiahnutie

pdfRozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda207.06 KB

pdfVolebné okrsky a volebné miestnosti v obci Vysoká nad Kysucou238.49 KB

pdfInformácia o podmienkach práva hlasovať v referende272.51 KB 

docxŽiadosť o voľbu poštou v Referende 202318.59 KB

pdfPodávanie žiadostí o voľbu poštou232.08 KB 

pdfDoručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov okrskových volebných komisií248.44 KB

pdfVymenovanie zapisovateľov okrskových komisií280.92 KB

pdfInformácie pre voliča118.96 KB

pdfInformácie o hlasovacom preukaze62.12 KB

 

 

Informácie pre voliča a voľby poštou: https://www.minv.sk/?r23-info1
(Dátum a čas konania referenda, Právo hlasovať, Spôsob voľby, Hlasovací preukaz, Voľba poštou, Spôsob hlasovania)


Delegovanie do volebných komisií: https://www.minv.sk/?r23-info2
(Informácie k delegovaniu členov volebných komisií)

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo