TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e)  Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 38/2022 zo dňa 30. 06. 2022  odčlenili parcela CKN 873/5 - záhrady, o výmere 13m2, parcela CKN 874/4 - zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42m2 a parcela CKN 875/3 - záhrady, o výmere 18m2. Tieto novovytvorené parcely CKN 873/5, CKN 874/4 a CKN 873/3 budú predmetom prevodu.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo