TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer odpredaja prebytočného majetku obce Vysoká nad Kysucou z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe § 9a, ods. 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o majetku obcí“) za účelom odpredaja parcely EKN 20017/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, zapísanej na LV č. 11008 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa Geometrickým plánom č. 37209035/2017 zo dňa 11. 07. 2017 odčlenila parcela CKN 873/3 - záhrady, o výmere 20m2. Táto novovytvorená parcela CKN 873/3 bude predmetom prevodu.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo