TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to časti parcely EKN 2037, druh pozemku: ostatná plocha, zapísanej na liste vlastníctva č. 1479 v 1/1 vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálnym odborom pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou (871061), z ktorej bola meračským záznamom vyhotoveným geodetom Ivanom Šobichom zo dňa 14. 09. 2021 odčlenená časť o výmere 36 m2, ktorá je v žiadosti predmetom prenájmu.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo