TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

oznamObec Vysoká nad Kysucou zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 9a ods. (9) písmena c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to parcely EKN č. 20218/1, na LV 11008 v podiele 1/1, vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor pre obec Vysoká nad Kysucou, okres Čadca, katastrálne územie Vysoká nad Kysucou, v katastrálnom území Vysoká nad Kysucou, z ktorej sa GP č. 13/2017 odčlenila parcela CKN č. 1687/4 - zast. plochy o výmere 214 m2, táto novovytvorená parcela CKN 1687/4 je predmetom prenájmu.

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo