TEL: 0905 884 634
MAIL: obec@vysokanadkysucou.sk

Vyberte váš jazyk

thumb Volby 2022 uvodny bannerPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h

Bližšie informácie a potrebné dokumenty: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIA O SPÔSOBE HLASOVANIA

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a vydá voličovi prázdnu modrú obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva hlasovacie lístky s modrými pruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vydá voličovi prázdnu bielu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta) a dva biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič osobitne v každom zozname voličov vlastnoručným podpisom. 

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených (počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku).

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do bielej obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a o skutkovej podstate trestného činu volebnej korupcie. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta svojho trvalého pobytu.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

pdfVoľby do samosprávy miest a obcí - Právo voliť a byť volený 137.19 KB

pdfVoľby do orgánov samosprávnych krajov - Právo voliť a byť volený136.86 KB

 

 

Aktualizácia 11. 7. 2022

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽOV VOLEBNÝCH KOMISIÍ

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie a Vymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií.

pdfVymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie160.57 KB11/07/2022, 19:25

pdfVymenovanie zapisovateľov okrskových volebných komisií208.43 KB11/07/2022, 19:25

 

 

Aktualizácia 29. 7. 2022

ZVEREJNENIE POČTU OBVODOV A POČTU POSLANCOV

Podľa harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.

pdfUznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2022-16 zo dňa 29. 06. 2022 o počte volebných obvodov, počte poslancov a úväzku starostu obce389.08 KB

 

 

Aktualizácia 29. 7. 2022

ZVEREJNENIE ADRESY NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE A OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

V zmysle harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. Člnov do okrskových volebných komisií je možné delegovať najneskôr do 22. 09. 2022 do 24:00 hod.

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU

ODBOR MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA

ÚSTREDIE Č. 215

023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU

(Nikola Zajacová, 0918 990 407, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

 

 

Aktualizácia 12. 08. 2022

ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN

Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej volebnej komisie (Nikola Zajacová, 0918 990 407, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.) a to do 30. augusta 2022 (60 dní predo dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca. Splnomocnenec a nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Aktualizácia 19. septembra 2022

ZOZNAM KANDIDÁTOV PRE VOĽBU STAROSTU A VOĽBU POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA VO VYSOKEJ NAD KYSUCOU

 
Zoznam kandidátov pre voľbu starostu obce vo Vysokej nad Kysucou dňa 29. októbra 2022
 
Kandidáti:
 
Anton Varecha, Mgr., 46 r., starosta obce, nezávislý kandidát
 
 
 
Zoznam kandidátov pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou dňa 29. októbra 2022
 
 
Volebný obvod číslo 1
Vo volebnom obvode sa volia 5 poslanci.
 
Kandidáti:
1. Katarína Adamcová, Mgr., 45 r., nezamestnaná, Smer - sociálna demokracia
2. Miroslav Dočár, Ing., 64 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia
3. Oľga Hancová, 66 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
4. Jozef Holičár, Mgr., 49 r., asistent predaja, Sloboda a solidarita
5. Katarína Chnapková, Mgr., 45 r., učiteľka, Hlas - sociálna demokracia
6. Erik Jančík, 22 r., študent, nezávislý kandidát
7. Janka Jurčová, Mgr., 53 r., učiteľka, Hlas - sociálna demokracia
8. Mária Kovačiková, Mgr., 56 r., pracovná asistentka, Smer - sociálna demokracia
9. Anton Kupšo, JUDr., 55 r., SZČO, Skúsme to inak
10. Jozef Vavrica, Dpt., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
11. Jozef Zborovan, 58 r., dôchodca, Slovenská národná strana
 
 
 
Volebný obvod číslo 2
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
 
Kandidáti:
1. Miroslav Dorman, 51 r., SZČO, Hlas - sociálna demokracia
2. Katarína Jantošová, Mgr., 34 r., účtovníčka, Hlas - sociálna demokracia
 
 
 
Volebný obvod číslo 3
Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.
 
Kandidáti:
1. Ľubomír Pavlík, Ing., 66 r., dôchodca, Smer - sociálna demokracia
2. Milan Pivko, 44 r., zvárač, Hlas - sociálna demokracia

 

 

 

Aktualizácia 30. septembra 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV KANDIDÁTOV PRE VOĽBY PREDSEDU A POSLANCOV ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja nájdete TU

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov nájdete TU

 

 

Aktualizácia 3. októbra 2022

ZVEREJNENIE ADRESY NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA DO ŠPECIÁLNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Na zabezpečenie špeciálneho spôsobu hlasovania oprávnených voličov podľa zákona č.185/2022 Z.z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len "zákon o špeciálnom hlasovaní") vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len "spojené voľby")sa pre každý špeciálny volebný obvod zriaďuje špeciálna volebná komisia.

Obec Vysoká nad Kysucou

VO 1: Klokočov

 

VO 1: Korňa

 

VO 1: Vysoká nad Kysucou Obecný úrad – vestibul OcÚ

 

VO 1: Makov

 

VO 2: Vysoká nad Kysucou Požiarna zbrojnica Nižný Kelčov

 

VO 3: Vysoká nad Kysucou  Matrská škola Vyšný Kelčov

 

Obec Vysoká nad Kysucou zverejňuje adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie. Členov do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi (náhradník sa nedeleguje) politická strana, politické hnutie (ďalej len "politická strana") alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva určenej obce. Oznámenia o delegovaní člena je možné doručiť najneskôr do 9.10.2022 do 24:00 hod.


Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie:


OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ODBOR MATRIKY A EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA
ÚSTREDIE Č. 215
023 55 VYSOKÁ NAD KYSUCOU


(Nikola Zajacová, 0918 990 407, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

zskeuroregionregion kysuce logorrafarnostbeskydsko javornicka magistralamykysucemojekysuce vysoka nad kysucouteszeleny bodcaf logo