Povrchové vody
Hydrologicky leží obec v povodí Kysuce, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie prítoky Váhu. Najvýznamnejším prítokom Kysuce v obci je Kelčovanka, ku ktorej hydrolgicky prináleží severo - západ obce. Ďalšími prítokmi sú miestne potoky Varechovský potok, Škradnarský potok, Jedľovnícky potok, Janetkovský potrok, Farský potok, Rekšovský potok a Gajdicovský potok. Sezónne sú zavodňované i tzv. jarky, ktoré slúžia na odvodnenie určitých plôch územia počas dažďov.
Na vodu sú najbohatšie mesiace marec a apríl a najmenej vody majú toky v septembri. Zreteľný pokles prietokov je aj v januári a zvýšenie v júni a júli. Takýto režim odtoku je charakteristický pre vyššie položené stredohorské oblasti Slovenska, medzi ktoré patrí aj povodie Kysuce. Časové rozdelenie vodnosti zodpovedá fyzicko-geografickým, najmä klimatickým pomerom v povodí Kysuce. Najvyššie mesačné prietoky v marci a v apríli podmieňuje topenie snehu spojené s dažďovými zrážkami. Chladné zimy s pravidelnou snehovou  pokrývkou sa prejavujú poklesom prietokov v januári. Bohaté zrážky v júni a júli, ako aj málo priepustné flyšové horniny spôsobujú, že na rozdiel od mnohých iných riek Slovenska prietoky Kysuce v týchto mesiacoch zreteľne stúpajú.
Povrchový odtok z povodia Kysuce je celkove veľký, no značne nevyrovnaný, čo je charakteristickou vlastnosťou riek flyšových oblastí. V povodí Kysuce na území obce sa nevyskytujú jazerá a doteraz ani umelé vodné nádrže.


Podzemné vody
Flyšových hornín
Vo flyšových horninách tohto územia sú celkove málo priaznivé podmienky na výskyt významnejších zásob podzemných vôd. Súvisí to s vlastnosťami flyšových hornín, keď priepustnejšie pieskovcové vrstvy sa striedajú s nepriepustnými vrstvami ílovcov. Okrem toho možnosť a rozsah pieskovcových vrstiev sa často mení, preto aj pramene podzemných vôd, i keď sú početné, sú väčšinou málo výdatné. Výdatnosť prameňov je všeobecne nízka, najviac do niekoľko dl/s. Prevažne plytký obeh podzemnej vody sa odráža aj v ich chemickom zložení. Prevažujú podzemné vody kalcium bikarbonátové, resp. nátrium bikarbonátové.

Riečnych uloženín
V riečnych uloženinách, predovšetkým v riečnych nivách Kysuce existujú najlepšie podmienky na výskyt podzemných vôd. Z jednotlivých studní je tu možné získať aj niekoľko 1/s  kvalitnej podzemnej vody.
Staršie riečne uloženiny, ktoré sa zachovali vo forme niekoľkých stupňov riečnych terás, majú z hľadiska zásob podzemných vôd malý význam, pretože sú menej rozsiahle, menej priepustné a oveľa tenšie ako riečne nivy.
Hladina podzemnej vody v riečnej nive a nízkej terase  Kysuce sa vyskytuje v rôznej hĺbke. Na nivách blízko riečneho koryta je priemerná hĺbka hladiny podzemnej vody od 150 do 200 cm, na nízkych terasách vyše 450 cm.