Územie obce Vysoká nad Kysucou je budované prevažne treťohornými flyšovými súvrstviami, ktoré sú charakteristické monotónnou rytmickou sedimentáciou pieskovcov, ílovcov až ílovitých bridlíc.
Flyšové pásmo, v charakteristickej pásmovitej stavbe Západných Karpát tvorí Vonkajšie Západné Karpaty. Tvorí pomerne rozsiahle pásmo medzi Čelnou predhlbňou (na územie Slovenska nezasahuje) a bradlovým pásmom a od západu na východ sa tiahne od Moravy, cez severozápadné Slovensko (v tejto časti sa nachádza i obec Vysoká nad Kysucou), Poľsko až na východné Slovensko.
Základy terajšej stavby boli položené v období medzi staršími a mladšími treťohorami (oligocén – sp. Miocén), za helvétsko-sávskych pohybov alpínskeho vrásnenia. Tento proces a priestorové rozloženie jednotlivých jednotiek umožňujú rozdeliť flyšové pásmo na čiastkové jednotky. K tzv. vonkajším jednotkám patrí i sliezsky príkrov, ktorý tu na severe obce zasahuje iba okrajovo. Sliezska jednotka má príkrovový charakter a je tvorená pieskovcami a ílovcami, pieskovce sú miestami hrubozrnné (prechádzajú do typu zlepencov). Názory na vznik tejti jednotky sa však rôznia. Jedna z možných príčin je pohyb sedimentov morského dna v nekľudnom období alpínskeho vrásnenia, druhá dáva vznik do súvisu s procesmi konkrecionálneho tmelenia. (J. Galvánek, 1988)
Prevažná časť obce je budovaná magurskou jednotkou, patriacou do vnútornej časti flyšového pásma. Zo štyroch nad sebou ležiacich čiastkových príkrovov sa na stavbe celých Kysúc podieľajú hlavne dva, predstavované jednotkami račianskou – tá zasahuje i na územie obce a bystrickou. Typickým znakom pre ňu sú mohutné pieskovcové polohy (vrstvy), ktoré sa výrazne odrazili aj na morfológii územia.