thumb_kubacak1Ing. Ladislav KUBAČÁK

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok: 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka: 11:15 - 11:45 hod.

Tel.: 041 - 42 04 161
Mob.: 0905 507 064
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Prislúchajúca pracovná agenda:

Prednosta:

• organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu, riadi, organizuje a kontroluje činnosť obecného úradu

• podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce

• zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, podpisuje spolu so starostom zápisnice obecného zastupiteľstva

• vykonáva – v súčinnosti so starostom obce – základné práce v čase nebezpečenstva povodne, príp. iných živelných pohrôm a havárií

• plní ďalšie úlohy, ktoré uloží obecné zastupiteľstvo, starosta obce a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom obce Vysoká nad Kysucou

• podieľa sa na príprave materiálov a organizačného zabezpečenia rokovaní obecného zastupiteľstva podieľa sa na príprave interných noriem obce a VZN obce

• pripravuje žiadosti o dotácie a nenávratné finančné prostriedky

• zabezpečuje verejné obstarávania - prieskumy trhu a zákazky s nízkou hodnotou.

 

Vedúci stavebného úradu:

• plní úlohy vyplývajúce pre obec zo schváleného územného plánu, pripravuje stanoviska obce k návrhu územnoplánovacej dokumentácie

• sleduje stavebnú činnosť v obci a dbá, aby sa rozvíjala v súlade so schváleným územným plánom

• Povoľovacia činnosť stavebného úradu:

- vedie územné konanie a vydáva územné rozhodnutia (o umiestnení stavby, o využití územia, o stavebnej uzávere...)

- povoľuje drobné stavby a stavebné úpravy

- vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenie na stavby a ich zmeny

- vedie kolaudačné konania a vydáva kolaudačné rozhodnutie na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie

- rozhoduje o dočasnom užívaní stavby, či zmene jej užívania

- nariaďuje údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení

- povoľuje, nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien

- rozhoduje o zastavení prác na stavbe

- rozhoduje o opatreniach na susednom pozemku alebo stavby

- vykonáva štátny stavebný dohľad

- prejednáva priestupky na stavebnom úseku

- nariaďuje obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby

- vedie vyvlastňovacie konanie a vydáva vyvlastňovacie rozhodnutie príp. rozhodnutie o zriadení vecného bremena

- vydáva povolenia pre zriadenie a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)

• vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci

• zodpovedá zaplnenie úloh preneseného výkonu št. správy:

- na úseku životného prostredia

- v oblasti ochrany prírody a krajiny

- v oblasti vodného hospodárstva

- v oblasti dopravy

 

Je tajomník komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby.

 

Tlačivá súvisiace s odborom výstavby nájdete TUDOKUMENTY:

Rok 2020

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek výstavby, VO a žiadosti o dotáciu5.45 MB16/12/2020, 20:39

pdfKoncoročná správa 2020 - úsek prednostu OcÚ937.64 KB16/12/2020, 20:39

 

Rok 2019

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu za rok 2019698.06 KB15/12/2019, 20:43

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu za rok 2019281.36 KB15/12/2019, 20:43

 

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu za rok 2018758.8 KB04/01/2019, 08:23

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu za rok 2018281.56 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu628.11 KB11/01/2018, 12:39

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu280.32 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby666.93 KB02/01/2017, 22:05

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu215.18 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby406.99 KB28/02/2016, 15:29

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu113.75 KB28/02/2016, 15:28

 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU

Rok 2011
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU
Štatistika zo schôdzí Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou TU