thumb_kubacak1Ing. Ladislav KUBAČÁK

Pracovná doba: Kontakt:
Pondelok - Piatok: 7:15 – 15:15 hod.
Obedňajšia prestávka: 11:15 - 11:45 hod.

Tel.: 041 - 42 04 161
Mob.: 0905 507 064
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 


Prislúchajúca pracovná agenda:

Prednosta:
• organizuje prácu obecného úradu, zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu, riadi, organizuje a kontroluje činnosť obecného úradu
• podieľa sa na zostavovaní rozpočtu obce
• zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva, podpisuje spolu so starostom zápisnice obecného zastupiteľstva, ktoré aj zostavuje
• organizuje, riadi a vykonáva – v súčinnosti so starostom obce – základné práce v čase nebezpečenstva povodne, príp. iných živelných pohrôm a havárií
• zabezpečuje plnenie úloh na úseku požiarnej ochrany a BOZP
• plní ďalšie úlohy, ktoré uloží obecné zastupiteľstvo, starosta obce a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom obce Vysoká nad Kysucou
• podieľa sa na príprave materiálov a organizačného zabezpečenia rokovaní obecného zastupiteľstva podieľa sa na príprave interných noriem obce a VZN obce

Vedúci stavebného úradu:
• plní úlohy vyplývajúce pre obec zo schváleného územného plánu, pripravuje stanoviska obce k návrhu územnoplánovacej dokumentácie
• sleduje stavebnú činnosť v obci adbá, aby sa rozvíjala v súlade so schváleným územným plánom
• vydáva súhlas a stanoviská k uskutočneniu drobných stavieb, stavebných úprav
• vedie evidenciu rozostavených objektov a stavieb v katastrálnom území obce
• vydáva záväzné stanovisko k investičnej činnosti v obci
• eviduje žiadosti na pridelenie stavebných pozemkov
• zodpovedá za plnenie úloh:
  - na úseku životného prostredia
  - v oblasti  ochrany prírody a krajiny
  - v oblasti vodného hospodárstva
• je členom komisie pre oblasť životného prostredia a výstavby

 

Tlačivá súvisiace s odborom výstavby nájdete TUDOKUMENTY:

Rok 2018

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu za rok 2018758.8 KB04/01/2019, 08:23

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu za rok 2018281.56 KB04/01/2019, 08:23

 

Rok 2017

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby a podané žiadosti o dotáciu628.11 KB11/01/2018, 12:39

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu280.32 KB11/01/2018, 12:39

 

Rok 2016

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby666.93 KB02/01/2017, 22:05

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu215.18 KB02/01/2017, 22:05

 

Rok 2015

pdfSpráva o činnosti úseku výstavby406.99 KB28/02/2016, 15:29

pdfSpráva o činnosti úseku prednostu obecného úradu113.75 KB28/02/2016, 15:28

 

Rok 2013
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU

Rok 2011
Správa o činnosti úseku výstavby TU
Správa o činnosti úseku prednostu obecného úradu TU
Štatistika zo schôdzí Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou TU