Kultúra – to nie sú len súbory, knihy, či kultúrne domy, ale predovšetkým dosiahnutá úroveň vzdelanosti, výchovy a prostredie, v ktorom ľudia žijú a napĺňajú zmysel svojho života. Tieto hodnoty sa v obci Vysoká nad Kysucou vytvárali najmä cez oblasť pôsobenia školských zariadení. Medzi prvých nositeľov kultúrnych aktivít v obci je treba zaradiť organistov – učiteľov, ktorí spoluvytvárali a rozvíjali kultúrne hodnoty na kresťanskom základe, zostavovali malé dramatické pásma při príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní.

Prvé zmienky kultúrnej aktivity možno nájsť v obecnej kronike: „V decembri 1918 mohutnel ideál zjednotenia všetkých úprimných synov svojich, aby spoločnými silami, spoločnou poctivou prácou pracovali na povznesení slovenskej vzdelanosti na našom hmotnom povznesení“. Za vedenia organistu a správcu rímsko-katolíckej školy Lazarovicza, zišlo sa niekoľko starších občanov a mládeže, kde si podali ruky k spoločnej práci na kultúrnom „poli“. Založili divadelný spolok – Ochotnícky krúžok, ktorého dlhoročným vedúcim bol aj Alojz Hunčík. V roku 1938 bol Františkom Teperom založený 30 – členný spevácky zbor SKM, ktorý sa stal víťazom viacerých speváckych súťaží.

Prvá filmová kabína bola v obci dokončená v roku 1951 a premietať sa začalo presne 1. mája.

Najznámejším detským spevácko – tanečným súborom 50 – tych rokov bol súbor „Veselá mladosť“ , pod vedemním p. učiteľky Hunčíkovej, ktorý sa každoročne na okresnej predhliadke umiestňoval na prvom mieste. Vystupoval i mimo územia slovenska v Lysej nad Labem, v Podebradoch a Nynburku.
Na Vysokú siahajú i korene spevácko-tanečného súboru „Kysučan“, ktorý v 50 – tych rokoch vo Vysokej nad Kysucou založil Peter Gančár.

Dlhoročné túžby kultúrnych činovníkov sa naplnili výstavbou kultúrneho domu, ktorý bol v roku 1972 slávnostne otvorený. V jeho priestoroch sa začala rozvíjať bohatá kultúrna činnosť. Na dlhoročnú tradíciu ochotníckych krúžkov nadviazal svojou činnosťou divadelný krúžok „Vysočan“, vznikla hudobná skupina Albatros, krúžok Malé Javiskové Formy, ktoré boli veľmi úspešné a dosahovali veľmi dobré výsledky. Do kultúrneho domu bola presťahovaná i knižnica, ktorú v roku 1945 založila učiteľka Elena Hunčíková. Viedla ju 27 rokov za čo obdržala i ocenenie ministra. Pri sobášoch, uvítaní detí do života a významných jubileách, veľmi aktívne pracoval i ZPOZ (Zbor pre občianske záležitosti), ktorý pracuje i v súčastnosti. Pri návšteve amerického astronauta E. A. Cernana v roku 1994 bola v budove kultúrneho domu na jeho počesť zriadená pamätná izba.