Každé meno kňaza, organistu – učiteľa a ďalších činovníkov cirkevnej obce má za sebou aj obdobie zápasu o duchovné, sociálne, vzdelanostné a kultúrne pozdvihnutie obyvateľov Vysokej. Počiatky školstva, ale aj kultúry ducha a tela v inštitucionálnej podobne siahajú v obci Vysoká takmer celé dve storočia do minulosti.

Po postavení kostola bola v obci zriadená aj najstaršia a pravdepodobne jediná škola, ktorá sa nachádzala v strede obce neďaleko kostola v murovanom dome, patriacom rímsko-katolíckej cirkevnej obci. Táto škola bola jednotriena a vyučovalo sa v nej až do roku 1848.

Napriek veľkému úsiliu a obetavosti sa učiteľom veľa návštevníkov školy zo strany detí – nehovoriac už o dospelých – získať nepodarilo. Počet 10 – 15 žiakov tvorili deti z bohatších roľníckych rodín, ktorých otcovia a matky si uvedomovali potrebu, resp. nutnosť vzdelania sa. Ostatní pokračovali ešte niekoľko generácií v tradičnom spôsobe prežívanie detských rokov – pásli dobytok, pracovali v lese a na poli, pomáhali v domácnosti. Táto situácia popri veľkom rozptyle osídlenia na rozsiahlom území obce a zapájaním detí do riešenia základných existenčných životných problémov bola aj dôsledkom toho, že systém povinnej školskej dochádzky až do roku 1868 neexistoval, čo sa zákonite odrážalo na vysokom stupni negramotnosti. Po prijatí zákona o školách v tomto roku sa situácia začala sice pomaly, no predsa, meniť.

Začali vznikať nové školy, ktoré boli drevené a pravidelne vyhoreli. V roku 1880 bola v obci založená i židovská škola. Od roku 1910 sa začalo jednať o budovaní ľudových škôl. Na výstavbe týchto škôl mala primárny záujem maďarská vláda, ktorá mala snahu pomaďarčiť toto územie. Svoj úmysel však, kryla záujmom na odstránení nevedomosti.

Mnohé deti však nemohli chodiť do škôl, kvôli pomerne veľkej vzdialenosti kopaníc od škôl. Po vzniku ČR začala vláda s odstraňovaním negramotnosti i v týchto odľahlých osadách. V časti obce Horný Kelčov sa vyučovalo v starej kamennej škole. V roku 1925 sa začalo so stavbou školy v osade Zátoka. Školské priestory v Hornom Kelčove boli nedostačujúce a preto saa vyučovalo aj v budove u Petráša.

Koniec II. svetovej vojny znamenal pre vývoj školstva v obci zlom. Všetky školy prešli pod správu štátu. Národné školy boli na Semeteši a v Jedľovníku, Dolnom Kelčove, Hornom Kelčove a v Zátoke.

1. septembra bolo slávnostne záhájené vyučovanie v novovzniknutej škole. Škola bola predbežne núdzovo umiestnená v budove starej pošty. Neskôr sa premiestnila do budovy obecného chudobinca. Školské lavice boli dodané závodom Kovona. V roku 1953 bola v tejto škole zriadená i jedáleň. Novodobá fáza školstva v obci sa začala v auguste 1960, kedy sa začala výstavba 9 ročnej školy so 14 triedami. Slávnostné otvorenie školy v ústredí sa konalo 16. septembra 1962. Pri príležitosti návštevy amerického astronauta v roku 1994  A. E. Cernana v nej bola odhalená pamätná tabuľa a škola nesie jeho meno.

Kronika MŠ vo Vysokej nad Kysucou sa začala písať 1. septembra 1955. Vsúčastnosti sa nachádza v novej budove, ktorá má kapacitu 90 detí. Počas jej existencie ju navštívilo 1630 detí.

Výstavba druhej základnej školy sa začala v roku 1968 v časti Horný Kelčov. Stavba školy bola dokončená v roku 1973. V školskom roku 1984/85 ju začali navštevovať i deti z Detského domova. Od roku 1973 škola dosiahla mnoho vinikajúcich výsledkov v celoslovenských súťažiach z literatúry, matematiky, geografie, telesnej výchovy a na celoslovenskej prehliadke vystúpil i bábkarský súbor „Družinárik“. Výtvarné práce žiakov boli vystavované v Nórsku, Turecku, Francúzsku…

Okrem dobrých výchovnovzdelávacích výsledkov k najvýraznejším úspechom, patria úspechy súboru „Kelčovan“ pod vedením manželov Kužmovcov. Súbor vznikol pri ZŠ Horný Kelčov a mnoho rokov boli jeho úspešnými členmi i žiaci zo ZŠ v Hornom Kelčove. „Kelčovan“ reprezentoval nie len školu, obec, okres, kraj, Slovensko ale aj bývalé Československo v mnohých európskych krajinách na rôznych folklórnych festivaloch. Dvakrát úspešne vystupovali vo Francúzsku, dôkazom je zlatý „Ajason“. Jeho vystúpenie obdivovali v Turecku, Nórsku, Španielsku, Taliansku …