thumb podpis zmluvy telocvicna IMG 7226Po niekoľkoročnom úsilí a príprav samosprávy sa dlhoročný sen mnohých vysočanov o výstavbe telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana posunul bližšie svojmu k cieľu. Dnes 19. augusta 2021 bola podpísaná medzi Obcou Vysoká nad Kysucou, v zastúpení starostom obce Mgr. Antonom Varechom a víťazným uchádzačom spoločnosťou LEMONT -SLOVAKIA, s.r.o., Veľké Rovné, zastúpenej konateľom Ing. Róbertom Škrkoňom, Zmluva o dielo na predmet zákazky: Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E. A. Cernana.

Do 10 dní od podpisu zmluvy bude stavenisko odovzdané zhotoviteľovi, ktorý následne začne so stavebnými prácami. Vysúťažená cena za zhotovenie diela predstavuje sumu 487 438,96 EUR vrátane DPH. Stavbu bude obec Vysoká nad Kysucou financovať zo získanej dotácie z Fondu na podporu rozvoja športu a z vlastných ušetrených finančných zdrojov. V zmysle zmluvy o dielo by mala byť stavba ukončená do 18-tich mesiacov od účinnosti zmluvy. Realizácia stavby pochopiteľne obmedzí pohyb žiakov a pedagógov v areáli základnej školy, no dodávateľ stavebných prác prisľúbil, že postup stavebných prác zosúladí tak, aby obmedzenia boli čo najmenšie.