thumb zivy plot IMG 6302I keď k životu na vidieku akosi samozrejme patrí zeleň, predsa jedným z cieľov urbanizácie vidieka by mala byť snaha o jej rozširovanie. I toto bola jedna z hlavných ideových myšlienok nápadu výmeny časti existujúceho oplotenia areálu ZŠ E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou, ako samostatného konštrukčného prvku, za zelený „živý“ plot.

Nápad bol už „na svete dlhšie“ a obec sa na realizáciu zámeru snažila získať finančné prostriedky prostredníctvom rôznych grantov no neúspešne. Absolútne vhodná chvíľa nastala v momente zverejnenia výzvy Nadácie KIA Motors Slovakia – Dobrovoľníctvo 2021. Obec Vysoká nad Kysucou sa do výzvy zapojila spracovaním žiadosti „Zelený plot“. Jej zámerom bol nákup 300 kusov rastliniek vtáčieho zobu (Ligustrum), ktorý bude následne vysadený pozdĺž existujúceho oplotenia ZŠ E. A. Cernana.

Dňa 3. mája 2021 bolo obci Vysoká nad Kysucou oznámené, že jej žiadosť bola posúdená ako úspešná a na realizáciu projektu obec získala finančný grant vo výške 1 000,00 EUR.

Nakoľko sa jednalo o výsadbu rastlín a tú je najlepšie realizovať v jarnom období kvôli ich trhovej dostupnosti, obec urýchlene zrealizovala prieskum trhu. Vďaka finančnej spoluúčasti obce bolo zakúpených 580 kusov sadeníc vtáčieho zobu (Ligustrum) vo výške od 100 cm do 150 cm. V snahe čo najefektívnejšie využiť priaznivé počasie, zamestnanci obce prevzali sadenice priamo v záhradníctve, aby mohli byť ihneď na druhý deň zasadené. Súčasťou prípravy výsadby sadeníc bolo i vykopanie ryhy pozdĺž existujúceho oplotenia ZŠ s MŠ E. A. Cernana zo západnej a severnej časti a privezená i ďalšia zemina.

Časť implementácie projektu, v ktorej mala byť zrealizovaná samotná výsadba dovezených rastliniek, si zobral pod patronát riaditeľ ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Pod vedením pána riaditeľa a triednych učiteliek žiaci 8. a 9. ročníka v priebehu stredy 26. mája 2021 vysadili všetkých 580 kusov sadeníc. Zároveň i spoločne upravili povrch celého výsadbového pásu. Finálnu úpravu povrchu, odvoz kameňov a prebytočnej zeminy zrealizoval pán školník. Aby bol celý proces výsadby úspešný, počas nasledujúcich horúcich dní vždy podvečer, členovia DHZ Vysoká nad Kysucou spoločne so zamestnancami KIA Motors, ktorí bývajú v našej obci, pravidelne realizovali polievanie vysadených rastlín.

Do momentu kedy čerstvo zasadené sadenice vtáčieho zobu (Ligustrum) vytvoria krásny „zelený plot“, ktorý nahradí ten pôvodný železný, ešte musí ubehnúť veľa času a to najdôležitejšie je už na matke prírode, no realizáciou tohoto projektu sa všetci zúčastnení zapojili do spoločnej snahy vytvoriť krajšie, zelenšie a príjemnejšie prostredie pre náš život.

Tento projekt finančne podporili:

thumb nadacia kia         vysoká nad kysucou