thumb projektyKalendárny rok 2021 je kvôli „korona“ kríze poznačený obmedzeniami v mnohých oblastiach a týka sa to i samotného fungovania samosprávy. Obec Vysoká nad Kysucou sa i napriek rôznym sťaženým okolnostiam snaží zapájať do zverejnených výziev spracovaním a podávaním žiadostí a využiť tak ponúkané možnosti, aby získala finančné prostriedky na realizáciu svojich rozvojových zámerov. Za prvý štvrťrok 2021 obec spracovala a podala celkovo 10 projektových žiadostí:

 

Názov žiadosti: Zlepšenie tepelno-technických vlastností administratívnej budovy s.č. 215 so sídlom obecného úradu

Zámer: Výmena strechy a jej zateplenie na budove obecného úradu

Vyhlasovateľ výzvy: Environmentálny fond

 

Názov žiadosti: Moderná šatňa pre prípravku a nová tribúna pre rodičov

Zámer: Dokončenie rekonštrukcie vnútorných priestorov TJ SPARTAK vysoká nad Kysucou, výmena okien a zastrešenie existujúcej tribúny

Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia KIA

 

Názov žiadosti: Ružencovou cestou spoločne do sveta

Zámer: Výstavba piatich zastavení ružencovej cesty popri chodníku na Vrchrieku

Vyhlasovateľ výzvy: Žilinský samosprávny kraj (Interreg V-A SR- ČR)

 

Názov žiadosti: Zelený plot

Zámer: Demontáž starého a poškodeného oplotenia a výsadba živého plota pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Vyhlasovateľ výzvy: Nadácia KIA

 

Názov žiadosti: Tance, zvyky, pesničky deduška a babičky

Zámer: Nákup krojov, hudobných nástrojov a rekvizít pre detský folklórny súbor Drotárik

Vyhlasovateľ výzvy: COOP Jednota

 

Názov žiadosti: Bezpečne do školy

Zámer: Výstavba nástupného ostrovčeka a výmena autobusového prístrešku autobusovej zastávky ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Vyhlasovateľ výzvy: COOP Jednota

 

Názov žiadosti: Beskyde Beskyde – pieseň znie

Zámer: Spoločné vystúpenia folklórnych zoskupení z Vysokej nad Kysucou a Hustiska – Solanec, nákup ozvučovacej techniky pre DH Muzička spod Grúňa

Vyhlasovateľ výzvy: Žilinský samosprávny kraj (Interreg V-A SR- ČR)

 

Názov žiadosti: Novostavba telocvične, rekonštrukcia šatní ZŠ E. A. Cernana

Zámer: Výstavba telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana

Vyhlasovateľ výzvy: Fond pre podporu športu

 

Názov žiadosti: Rekonštrukcia striedačiek TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Zámer: Rekonštrukcia striedačiek na ihrisku TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou

Vyhlasovateľ výzvy: Žilinský samosprávny kraj

 

Názov žiadosti: Obnova pamätníkov v obci Vysoká nad Kysucou

Zámer: Obnova pamätníka padlých v I. sv. vojne a Pamätníka obetiam Semetešskej tragédie

Vyhlasovateľ výzvy: Ministerstvo vnútra SR

 

Spracovanie projektovej žiadosti od vyhlásenia výzvy, cez nájdenie vhodného projektového zámeru až po samotné podanie resp. odoslanie žiadosti si vyžaduje nemé úsilie a hlavne množstvo času s prípravou. Okrem uvedených projektových žiadostí obec spolupracovala na príprave žiadostí, ktoré podávali DHZ Vysoká nad Kysucou a OZ Voľný čas, kde je obec projektovým partnerom.

 

DHZ Vysoká nad Kysucou spracoval a podal žiadosť:

Názov žiadosti: Hasičské skúsenosti nepoznajú hranice

Zámer: Spolupráca DHZ Vysoká nad Kysucou a SDH Horní Bečva pri príležitosti 140. výročia založenia DHZ Vysoká nad Kysucou

Vyhlasovateľ výzvy: Žilinský samosprávny kraj (Interreg V-A SR- ČR)

 

OZ Voľný čas spracovalo a podalo žiadosť:

Názov žiadosti: Označovanie vysockých osád

Zámer: Označenie doposiaľ neoznačených osád obce a vytvorenie vlastných turistických okruhov osadami obce Vysoká nad Kysucou

Vyhlasovateľ výzvy: COOP Jednota