thumb analyza zko 11 2019 004Na úvod

Žijeme v konzumnej spoločnosti, v prepychu a pohodlí, nakupujeme prebytok tovaru a tvoríme veľké množstvá odpadov. Odpad dávame v našich domácnostiach do smetných nádob a chodievame ho vysypať do kontajnera pred domom. Väčšina z nás sa nezaoberá myšlienkou, čo sa deje s odpadom ďalej. Takto vzniknutý odpad vozíme na skládky odpadov, prípadne tí nezodpovední len tak do prírody.

Mali by sme sa zamyslieť nad tým, či musíme také množstvo odpadu tvoriť, či sa niektoré veci nedajú znovu použiť. Ak ho už vytvoríme, snažme sa ho aspoň triediť do farebných kontajnerov. Ak chceš tvoriť menej odpadu, ktorý sa na skládke dlhé roky rozkladá, zamysli sa nad tým, ako môžeš dať odpadu druhý život.

Služba za odvoz, triedenie a zhodnotenie vytriedených odpadov je na Slovensku od 1.7.2017 bezplatná. V plnej miere ho hradia výrobcovia, čiže spoločnosti spadajúce pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov - OZV. Z ich poplatkov sa v plnej miere zabezpečuje financovanie systému triedeného zberu vo všetkých obciach.

Triedením odpadov šetríme primárne zdroje surovín a vytvárame predpoklad pre zabezpečenie procesu recyklácie odpadov. Triedenie odpadu výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky odpadov, eliminuje riziko tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetria sa prírodné zdroje a suroviny, ktoré môžu byť ďalej využité v procese recyklácie, znižujú sa nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie, čím občan prispieva k čistejšiemu životnému prostrediu.

 

Čo sme urobili?

Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci so spoločnosťou JRK Slovensko uskutočnila dňa 8. 11. 2019 analýzu zberných nádob o objeme 110 lit. Do štatistickej analýzy bolo náhodne odobratých 25 ks zberných nádob z lokality Vyšný Kelčov, Nižný Kelčov, Ústredie a Nižný Koniec. Týchto 25 ks zberných nádob predstavuje približne 10 % množstvo vyvezených zberných nádob v deň zberu – teda v piatok.

Cieľom analýzy bolo poukázať na reálnu skutočnosť v akej miere separujú občania našej obce odpad, teda koľko separovateľného odpadu končí v komunálnom odpade, ktorý by bol potom odvezený na skládku odpadov.

Prácou skupiny „triedičov – pracovníkov obce“ pod vedením pracovníka firmy JRK Slovensko Ing. Petra Majdana spoločne s Ing. Jánom Liskom bolo oddeliť všetky možné separovateľné zložky od komunálneho odpadu. Z výsledku analýzy vyplýva, že z celkového množstva 719,9 kg odpadu sa v zberných nádobách nachádzalo 144,4 kg separovateľného odpadu, čo predstavuje 20,06 %, a 575,5 kg komunálneho odpadu (popol, komunálny odpad, plienky), čo predstavuje 79,94 %. Vo výsledku to znamená, že priemerný objem zbernej nádoby občana našej obce v jesennom období obsahuje cca 20 % separovateľného odpadu, za ktorý si občan vedomky / nevedomky zaplatil ako za komunálny odpad vo forme poplatku za odpad a prideleného žetónu, pričom ho mohol mať bezplatne odvezený. Ak by ste týchto 20% separovateľných zložiek zo smetnej nádoby vyčlenili a uložili do vreca, ktoré je na to určené, pri 5tich vývozoch by ste mali o jeden menej (20% x 5 vývozov = 100% = 1 popolnica).

Rovnako je treba poukázať na to, že popol tvorí z 575,5 kg komunálneho odpadu viac ako 62%. Pokiaľ popol vznikol len z kúrenia čistým drevom, vôbec nemusí končiť v popolnici, ale môže byť rozsypaný po poli, či v menšom množstve pridávaný do domáceho kompostéra. Zníženie množstva popola v smetných nádobách výrazne prispeje k zníženiu intervalu vývozov popolníc v domácnostiach a tým šetrením finančných prostriedkov.

Týmto vyzývame občanov, ktorým nie je ľahostajné životné prostredie, nie sú ľahostajné odpady a ich financie, sú chápaví a vidia že odpady sú veľkým ekologickým a ekonomickým problémom, aby sa snažili separovať viac a viac odpadov, a tým pomohli nielen nám, ale najmä sebe, lebo bolo povedané: „čo zaseješ, to budeš žať“, aký odpad vyhodím teraz do prírody, taký ho tam potom aj nájdem.

pdfAnalýzy zmesového komunálneho odpadu - výsledok626.98 KB26/12/2019, 20:46