thumb nizny kelcov 003V snahe skrášľovať a skultúrňovať prostredie a plochy v našej obci sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnenej výzvy Žilinského samosprávneho kraja v rámci podprogramu Verejný priestor a verejná infraštruktúra. Obec spracovala projekt pod názvom Revitalizácia priestranstva miestnej časti obce Vysoká nad Kysucou.

Cieľom projektu bolo upraviť priestor, ktorý sa nachádza v centre miestnej časti Nižný Kelčov označovaný ako „pri kríži“. Zámerom bolo vysadiť trávu po celej ploche, v okolí vysadiť stromčeky, miestami plochu vysypať mulčovacou kôrou, štrkom, na plochu umiestniť lavičky a odpadkový kôš, vtáčiu búdku a knihobúdku a tým spríjemniť, uľahčiť a skrátiť pre cestujúcich a návštevníkov čakanie na autobus, vlak, pre turistov a cyklistov čakanie na ostatných pri začatí svojej turistickej a cyklistickej trasy. Celkové náklady na realizáciu projektového zámeru boli naplánované vo výške 2 805,00 EUR.

Žiadosť bola vedením Žilinského samosprávneho kraja posúdená ako úspešná a obci Vysoká nad Kysucou bola na realizáciu zámeru schválená suma 1 000,00 EUR.

Nakoľko získaná finančná dotácia nepostačovala na realizáciu celého projektového zámeru, obec Vysoká nad Kysucou realizáciu projektu rozdelila do etáp. Zo získanej dotácie bol v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. V3/2019/K/23 zakúpený mobiliár a to dva kusy parkových lavičiek v kombinácii drevo-kov, odpadkový kôš v kombinácii drevo-kov a kovový stojan na bicykle. V rámci deklarovanej spoluúčasti obec prostredníctvom kmeňových zamestnancov zrealizovala osadenie jednotlivých častí mobiliáru.

Obec Vysoká nad Kysucou má zámer pokračovať v II. etape projektu v kalendárnom roku 2020. Jej súčasťou bude ohraničenie priestoru cestnými obrubníkmi a výsadbou zelene, čím v konečnom dôsledku dôjde k skultúrneniu celého priestoru.

V snahe ochrániť mobiliár pred vplyvom počasia v zimných mesiacoch, boli lavičky, tak ako tomu každý rok býva i na námestí obce, demontované a uskladnené v skladových priestoroch obce. K ich opätovnému osadeniu dôjde v jarných mesiacoch.

 

Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

thumb logo zsk