thumb chodnik cintorin2019 056Jednou z plánovaných stavebných aktivít obce pre rok 2019 bolo pokračovanie vo výstavbe chodníkov na pohrebisku v ústredí obce tzv. II. etapa. S prácami začali zamestnanci obce v závere mesiaca máj 2019 zhodou okolností zrejme v čase najintenzívnejších dažďových zrážok pred niekoľko mesiacov trvajúcimi horúčavami. Cieľom tohtoročných prác bolo zrealizovať výstavbu chodníka nachádzajúceho sa v pravej časti cintorína, teda bližšie k farskému úradu.

Priestor, ktorý bol doposiaľ využívaný ako chodník, umožnil pre odkop zeminy a výkop rýh pod obrubníky použiť minibáger, čo zásadným spôsobom urýchlilo postup prác. Z dôvodu „obmedzeného“ priestoru si však predsa len práce vyžadovali veľkú dávku presnosti a potrebu dostatočného množstva pracovníkov, nakoľko vykopaná zemina musela byť odvážaná na fúrikoch a ženy museli neustále čistiť priľahlé hrobové miesta od prípadnej zeminy.

Základná šírka chodníka bola vymeraná na 1,3m. Ďalšie práce spočívali v osadení obrubníkov, pokládky vedenia elektrickej prípojky, dispozičnej úpravy vodovodného potrubia, vybudovania nových vodovodných stĺpikov, vyrovnania podkladu štrkom, zhutnenia a položenia geotextílie, následne pokládka dlažby, dorezávanie, pieskovanie, zhutnenie a dokončenie koncových elektrických bodov a vodovodných ventilov. Súčasťou prác bolo i uloženie chráničky pre budúci optický kábel vedúci pre kamerový systém na parkovisku pri kostole sv. Matúša.

Po dokončení chodníka v pravej časti cintorína sa začalo s realizáciou chodníka v spodnej časti smerom k železničnej stanici. Práce na tomto chodníku však vyžadovali omnoho väčšiu časovú náročnosť. Zúžený priestor medzi jednotlivými hrobovými miestami neumožňoval realizovať výkopové práce minibágrom a preto boli realizované ručne. Veľmi náročnou fázou prác bolo i osadenie obrubníkov a pokládka samotnej dlažby. Šírka chodníka sa v tejto časti odvíja len od vzdialenosti medzi jednotlivými hrobovými miestami. V tejto často však už nebolo nutné pracovať s vodovodným potrubím či elektrickým vedením. Prácu minibágra bolo možné opätovne využiť až v ľavej časti cintorína, kde došlo k vybudovaniu chodníka v plnej šírke a taktiež i odstavnej plochy o rozmere 8m x 4,5m, na ktorej sú umiestnené 3ks kontajnerov na odpad z pohrebiska. Práce boli dokončené v mesiaci august 2019 a ich výsledkom je vybudovanie chodníka v pravej časti cintorína o celkovej dĺžke cca 105 bm a tzv „spodného“ chodníka o dĺžke cca 57 bm. Zrekonštruovaný bol rozvod úžitkovej vody a rozšírený rozvod technickej elektrickej siete pre jej využitie správcom pohrebiska. Celkovo sa teda zrealizovalo cca 230 m2 chodníka vrátane parkovacej plochy. Práce boli realizované zamestnancami obce a prijatými brigádnikmi.