thumb detske ihrisko2019 028V snahe vytvoriť dostatočné možnosti pre športovanie a pohyb detí, obec Vysoká nad Kysucou monitoruje ponúkané možnosti zapojiť sa do zverejnených výziev a získať tak finančné prostriedky na budovanie technických zariadení, vďaka ktorým môžu deti rozvíjať svoj pohyb, zdokonaľovať svoje zručnosti a predovšetkým sa hýbať. Takouto ponúkanou možnosťou bola i výzva Úradu vlády SR pod názvom „Podpora športu 2018“. Obec Vysoká nad Kysucou sa do zverejnenej výzvy zapojila spracovaním a podaním dvoch žiadostí.

Prvou bola žiadosť „Zdravie je v našich rukách“ v rámci podprogramu 2. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť lepšie podmienky pre športovanie v areáli ZŠ s MŠ E. A. Cernana formou výstavby detského ihriska. Na realizáciu tohto cieľa boli požadované finančné prostriedky vo výške 11.992,42 EUR pričom vlastné zdroje obce by predstavovali sumu 631,18 EUR.

Druhou bola žiadosť „Športom k zdravému telu“ v rámci podprogramu 4, ktorej cieľom bola motivácia detí a mládeže k športovej aktivite formou zlepšenia materiálnej a športovo - technickej vybavenosti mužstva žiakov. V rámci tejto žiadosti bola požadovaná dotácia vo výške 6 231,00 EUR pričom vlastné zdroje obce by boli vo výške 345,00 EUR. Projekt bol na Úrad vlády podaný 5. marca 2018.

Po dokončení hodnotiaceho procesu bolo obci Vysoká nad Kysucou dňa 31. mája 2018 oznámené, že projekt bol úspešný čiastočne a obci bude poskytnutá dotácia vo výške 11 500 EUR a to na realizáciu projektu „Zdravie je v našich rukách“ vo výške 8 500 EUR a „Športom k zdravému telu“ vo výške 3 000,00 EUR.

Na základe výšky schválených finančných prostriedkov bola obec Vysoká nad Kysucou nútená upraviť spracované štruktúrované rozpočty jednotlivých žiadostí formou odobratia niektorých požadovaných prvkov detského ihriska a položiek materiálnej a športovo - technickej vybavenosti tak, aby bol zachovaný cieľ jednotlivých projektov a dodržaná výška schválených finančných prostriedkov plus prislúchajúca finančná spoluúčasť obce. Následne Obec Vysoká nad Kysucou pripravila a vyhlásila dve samostatné verejné obstarávania.

Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Zdravie je v našich rukách“ bolo vyhlásené 12. 10. 2018 a víťazným uchádzačom na dodanie detského ihriska sa stala spoločnosť Enercom, s.r.o., Novozámocká č. 102, 949 05 Nitra, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 8 986,26 EUR. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Športom k zdravému telu“ bolo vyhlásené 31. 07. 2018 a víťazným uchádzačom na dodanie športového vybavenia sa stala spoločnosť Sportika Group, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 2 065,85 EUR.

Po ich ukončení a následnej kontrole na Úrade vlády SR došlo dňa 24. 10. 2018 k podpisu Zmluvy o poskytnutí schválených finančných prostriedkov medzi Úradom vlády SR a Obcou Vysoká nad Kysucou.

Už samotná žiadosť riešila osadenie detského ihriska v areáli ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Po dohode s vedením školy bolo rozhodnuté, že prvky detského ihriska budú osadené na pôvodné antukové volejbalové ihrisko, ktoré je v súčasnosti už nevyužívané. Predmet zákazky (SD-101K-10 Chodník zručnosti, SS-902K-20 Šplhacia zostava, DG-P Zatrávňovacia doska, F-22 Exteriérová fitness – hrudník a ramená) bol obci Vysoká nad Kysucou odovzdaný 4. 3. 2019.

V mesiaci marec 2019 obec Vysoká nad Kysucou začala prostredníctvom zamestnancov s osádzaním jednotlivých prvkov. Prvým krokom bol výkop základových pätiek a ich betonáž podľa doložených technických výkresov jednotlivých prvkov detského ihriska. Následne bola dopadová plocha ihriska ohraničená osadením záhradných obrubníkov. Priestor dopadovej plochy bol v ďalšej fáze vyplnený a zhutnený drenážnymi vrstvami, aby bol zabezpečený odtok dažďovej vody. Následne došlo k ukotveniu jednotlivých prvkov detského ihriska na zabetónované pätky. Priestor dopadovej plochy pod chodníkom zručnosti bol vo finále vyplnený zatrávňovacími doskami a priestor pod šplhacou zostavou a exteriérovým fitnes bol vyplnený kamenivom.

Konečnou fázou realizácie celého projektu boli terénne úpravy okolia dopadovej plochy vo forme navezenia ornice jej úpravy a výsadby trávnika.

V areáli ZŠ s MŠ E. A. Cernana tak pre deti „vyrástlo“ úplne nové a moderné detské ihrisko. Nájdete tu chodník zručnosti pre tých najmladších, celokovovú šplhaciu zostavu, ale i fitness posilňovacie stanovisko pre tých najstarších. Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Športom k zdravému telu“ bolo vyhlásené 31. 07. 2018 a víťazným uchádzačom na dodanie športového vybavenia sa stala spoločnosť Sportika Group, s.r.o., Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, ktorá ponúkla najnižšiu cenu 2 065,85 EUR.

Projekt „Športom k zdravému telu“ riešil materiálové vybavenie mužstiev TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. Implementáciou projektu získala kategória žiakov U13 – U15 kompletnú sadu dresov, trenýriek a štulpní vrátane potlače, ktorej súčasťou bol i brankársky dres. Družstvo mužov bolo vybavené vychádzkovou teplákovou súpravou. Materiálové vybavenie klubu bolo rozšírené o nákup 3 kusov zápasových lôpt veľ. 5 a 15 kusmi tréningových lôpt veľ. 5, ďalej 10 kusmi posilňovacích expanderov a 9 kusmi prekážok na rozvoj odrazovej sily.

 

Tento projekt bol realizovaný z finančných prostriedkov Úradu vlády SR a z finančnej spoluúčasti obce Vysoká nad Kysucou.

thumb uvsr  vysoká nad kysucou