thumb toalety kostol 050Jedným z nedostatkov občianskej vybavenosti našej obce bola neexistencia toaliet pri pohrebisku v ústredí obce. Ich akútnu nutnosť vyvolala skutočnosť odstránenia toaliet, ktoré na nachádzali za farským kostolom sv. Matúša. Pre ich odstránenie sa rozhodol vtedajší pán farár z dôvodu, že nespĺňali základné hygienické požiadavky no predovšetkým došlo k ich poškodeniu vandalmi.

 

Po ich odstránení sa vedenie obce začalo zaoberať myšlienkou možnej výstavby nových toaliet. Dočasne sa obec Vysoká nad Kysucou potrebu toaliet snažila vyriešiť aspoň počas Sviatku všetkých svätých, kedy obe pohrebiská v obci navštevujú pozostalí, prenájmom mobilných toaliet. Po výmene kňazov v obci na spoločnom stretnutí starostu obce s vtedajším pánom farárom Mgr. Jurajom Bunčiakom boli vytypované tri možné lokality, kde by mohli byť nové toalety postavené. Ako najvhodnejšia bola neskôr po zvážení rôznych atribútov zvolená lokalita nad existujúcim parkoviskom, ktoré slúži ako návštevníkom pohrebiska v ústredí obce, tak i návštevníkom farského kostola sv. Matúša.

Zámer výstavby nových toaliet podporilo i Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou, ktoré financovanie ich výstavby zahrnulo uznesením č. 10/2016-7.3 do Rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou na kalendárny rok 2017.

Od začiatku kalendárneho roka 2017 preto vedenie obce začalo riešiť všetky nutné náležitosti, súvisiace s povolením realizácie zámeru stavby verejných toaliet. Proces bol o to náročnejší, že pozemok patrí Rímskokatolíckej cirkvi a staviteľom bola obec Vysoká nad Kysucou. Technickým „orieškom“ bolo i vyriešenie pripojenia toaliet na inžinierske siete. Po príprave terénu a výstavbe základovej dosky, bola osadená betónová žumpa a v jesenných mesiacoch kalendárneho roka 2017 bol na základovú dosku osadený sanitárny WC kontajner, ktorý bol na objednávku vyrobený v Rakúsku.

Z dôvodu nepriazne počasia a spracovávania technickej dokumentácie pripojenia na vodu a elektrinu, boli práce v zimných mesiacoch prerušené a opätovne obnovené v jarných mesiacoch kalendárneho roka 2018. Kovový kontajner bol prekrytý drevennou konštrukciou so strechou a bočným latovaním. Po získaní potrebných súhlasov a povolení obec zrealizovala výstavbu elektrickej prípojky. Súčasťou prác bolo i osadenie dvoch stĺpov na verejné osvetlenie, čím došlo k osvetleniu parkoviska a na jeden zo stĺpov verejného osvetlenia bola umiestnená monitorovacia kamera. Po pripojení na sieť verejného vodovodu boli verejné toalety začiatkom mesiaca júl 2018 uvedené do prevádzky.