thumb info system ustredie 002Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe aktívne napredovať vo svojom rozvoji intenzívne zapája do zverejnených výziev a možností získať finančné prostriedky na jej investičné zámery. Dňa 10. 3. 2017 Žilinský samosprávny kraj zverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2017 na financovanie podporovaných činností prispievajúcich k napĺňaniu špecifického cieľa 4.1 Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014 - 2020 realizovaných v rámci programu Regionálny rozvoj.

V snahe využiť ponúkanú možnosť obec Vysoká nad Kysucou spracovala projekt „Vieme kam ideme“, ktorého hlavným cieľom bolo osadiť v obci tri stĺpy, na ktorých budú umiestnené orientačné tabuľky, ktoré budú vyznačovať smer k hlavným inštitúciám v obci a do vybraných miestnych častí či osád.

V hodnotiacom procese bola žiadosť obce Vysoká nad Kysucou posúdená ako úspešná a z rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja bola obci poskytnutá dotácia vo výške 1 495,00 EUR. Aby však mohol byť projekt v plnej miere realizovaný obec sa zaviazala dofinancovať uvedený zámer sumou 1 236,80 EUR.

Po realizácii výberového konania sa úspešným uchádzačom na dodanie navrhovaného informačného systému pre našu obec stala spoločnosť ARDSYSTÉM s.r.o. zo Žiliny. Po následnej obhliadke miest predpokladaného umiestnenia orientačných stĺpov, vypracovala spoločnosť ARDSYSTÉM s.r.o. grafický návrh a zo zástupcami obce boli vybrané i koncové lokality označené smerovými tabuľami.

Samotné osadenie orientačných stĺpov bolo realizované prostredníctvom zamestnancov obce. Orientačný systém bol však vo svojej podstate navrhnutý ako „otvorený“ a je možné k nemu pridávať ďalšie smerové tabule či už obcou, alebo po dohode i právnickými osobami.

Realizáciou projektu obec získala v dnešnej dobe už „štandardný“ základný navigačný systém, ktorý tvoria tri stĺpy s orientačnými tabuľami osadené na námestí v centre obce, v centre miestnej časti Nižný Kelčov a v centre miestnej časti Vyšný Kelčov. Navigačný systém je určený predovšetkým pre návšteníkov obce, ktorí majú teraz vďaka realizácii projektu „Vieme kam ideme“ zjednodušenú orientáciu v rozľahlej, ale krásnej kopaničiarskej obci Vysoká nad Kysucou.

 

Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

zsk horizont color