thumb vymena okien OcU2015 03Obec Vysoká nad Kysucou žiadosťou zo dňa 26. 03. 2015 požiadala Ministerstvo financií SR,  o poskytnutie dotácie na individuálne potreby obce,  podľa výnosu MF SR č. 26825/2005-441,  pre projekt: „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu v obci Vysoká nad Kysucou“. Rozpočet žiadosti predstavoval celkovú výšku v 14 950,00 €.

Rozhodnutím ministra financií SR - č. MF/016484/2015-442 zo dňa 30. 06. 2015 bolo obci Vysoká nad Kysucou ako žiadateľovi o dotáciu, oznámené, že žiadosť bola úspešná čiastočne a obci Vysoká nad Kysucou bola poskytnutá dotácia na hore uvedenú akciu v sume 3 000,00 € s podmienkou finančne sa podieľať na predmetnú akciu najmenej 10% z celkových poskytnutých nákladov t.j. min. 300,00 €. Na základe uvedeného obec Vysoká nad Kysucou, ako verejný obstarávateľ zastúpený starostom obce, vyhlásila výzvu pre zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom získania najvýhodnejšieho dodávateľa pre uskutočnenie stavebných prác „Výmena okien a dverí na budove Obecného úradu v obci Vysoká nad Kysucou“, ktorej predmetom bolo zrealizovať:

- plastové okno 4-dielné 5 komorové 4 ks – dodávka a montáž

- plastové okno 4-dielné 6 komorové 1 ks – dodávka a montáž

- montáž demontáž vyspravenie okenných otvorov a ostení.

Jediné kritérium na vyhodnotenie súťaže pre výber dodávateľa bolo – najnižšia cena. Najnižšiu cenu vo verejnej súťaži poskytla spoločnosť: Ekodrevstav Radovan Frollo, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 1322 – 3 327,00 €. Spoločnosť Ekodrevstav Radovan Frollo, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 1322, zahájila stavebné práce 15. 12. 2015 a tieto ukončila 23. 12. 2015.