starosta foto2017 tmKalendárny rok 2020 je definitívne za nami. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Máme za sebou nesmierne náročný rok a to vo všetkých sférach. Ochorenie COVID-19 a vzniknutá pandemická situácia, nám ukázali aká krehká je naša spoločnosť, akí krehkí a bezmocní sme i my sami, no a kvôli vyhlásenému zákazu vychádzania, sme sa nemohli stretnúť i spoločne pri už tradičnom silvestrovskom ohňostroji v našej obci.

I napriek náročnosti a stále sa meniacej situácii v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 v priebehu celého kalendárneho roka 2020, predsa len samosprávna činnosť a výstavba sa tento rok v našej obci i napriek prijatým úsporným opatreniam nezastavili a preto na začiatku tohto nového kalendárneho roka 2021, ktorý je ešte čístý ako nepopísaný list, obzrieť sa za tým predchádzajúcim.

Obci sa podarilo z Environmentálneho fondu získať dotáciu na dokončenie zateplenia Administratívnej budovy s.č. 215 so sídlom obecného úradu. Súčasťou nebolo len samotné zateplenie obvodových stien, ale i výmena okien a dverí za plastové. Nad rámec plánovaných prác bol zrekonštruovaný i nevyhovujúci bleskozvod, ktorý  už aktuálne spĺňa i stanovené normy. Definitívne dokončenie fasády jej grafickou úpravou je naplánované na nadchádzajúci kalendárny rok čím dôjde k uceleniu vzhľadu celej budovy. Len tie lastovičky keby to chceli pochopiť))

Podarilo sa nám zavŕšiť výstavbu prvej etapy chodníka pozdĺž cesty II/487 v centre obce. Išlo možno o najzložitejší úsek v dôsledku nedostatku priestoru, množstva uložených podzemných sietí a neustáleho hľadania kompromisov s vlastníkmi pozemkov. Zámer bol rozšírený i o výstavbu verejného osvetlenia a výstavbu dažďovej kanalizácie.  Vo finále boli stĺpy verejného osvetlenia pozdĺž chodníka doplnené o vianočnú výzdobu v podobe vločiek. Súčasťou vybudovaného chodníka je i nový plne osvetlený prechod pre chodcov. Druhý, pri predajni Stavebniny Peter Adamec, bude dokončený v jarných mesiacoch. V súvislosti s výstavbou chodníkov popri ceste II/487 sa podarilo majetko-právne doriešiť niektoré už projekčne pripravené úseky v časti od kostola smerom po odbočku na Vrchrieku, kde obce začala už i stavebné konanie, ktorého výsledkom bude stavebné povolenie na realizáciu.  Pred dokončením projektovej dokumentácie je projekt chodníka v časti od Šteglíka po most do Rekši. V centre obce pribudli i merače rýchlosti, ktoré obci vrátane montáže sponzorsky darovala spoločnosť, ktorá realizovala výstavbu chodníka v centre obce. Z vlastných zdrojov sa nám podarilo zrekonštruovať a opraviť̌ niektoré zmiestnych komunikácií, tu chcem poďakovať poslancom z Vyšného Kelčova , ktorý sa na prácach i osobne podieľali. V úvode kalendárneho roka prešiel zmenou i interiér obecného úradu, kde sa nám podarilo najnavštevovanejšie kancelárie (matrika a evidencia obyvateľstva a taktiež dane a miestne poplatky) presunúť na prízemie budovy tak, aby spĺňali podmienky bezbariérovostí.

Krásnym momentom bola i vzácna návšteva, keď sme v stredu 26. augusta 2020 presne o 11:00 hod. privítali v našej obci veľvyslankyňu USA na Slovensku jej excelenciu Bridget A. Brink.

Kľudne by som však tento rok nazval i rokom nových výziev či nápadov. Vzniknutá situácia nám dala priestor hľadať nové riešenia. Takými boli napr. zrealizovanie online prenosov sv. omší (samozrejme i s partnermi) a dokonca sme boli pripravení i počas druhej vlny realizovať priamy prenos majstrovských futbalových zápasov nášho TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou či počas sviatku všetkých svätých sme prostredníctvom facebooku vytvorili online priestor, kde mohli pozostalí spomínať na svojich blízkych a podarilo sa nám vyriešiť všetky hygienické požiadavky, aby sme našim seniorom zabezpečili rozvoz stravy nepretržite i počas dní, kedy bola škola zatvorená. V snahe zvýšiť informovanosť našich obyvateľov obec prostredníctvom poskytovateľa vylepšila a rozšírila mobilnú aplikáciu Vysoká nad Kysucou. 

Osobitými boli riešenia ako:

  • šitie rúšok, kde sa mi opäť patrí poďakovať všetkým zainteresovaným a bolo ich naozaj veľa, veľmi Vám i touto cestou ĎAKUJEM
  • distribúcia rúšok prostredníctvom ochotných prevádzok, ale i zamestnancami obce priamo do domácností
  • monitorovanie chát členmi oboch DHZ
  • zabezpečenie nákupov seniorom
  • sprostredkovanie predaja dezinfekcie

Pozerali sme i do budúcnosti a podarilo sa nám získať dotáciu na výstavbu nabíjacej stanice pre elektromobily. Po dohode s dodávateľom sme ju doplnili i o nabíjanie pre elektrobicykle a vzduchový kompresor.

Okrem COVID-u nám moc neprialo ani počasie, lebo sme zažili daždivý rok a v našej obci sme museli riešiť i lokálne záplavy a samozrejme i realizáciu protipovodňových prác.

V priebehu kalendárneho roka bolo pracovníkmi obce zrealizovaných množstvo údržbárskych, ale i drobných stavebných prác. I tento rok sa obec úspešne zapojila do spolupráce s UPSVaR v Čadci a využila ponúkané možnosti na prezamestanie svojich občanov prostredníctvom ponúkaných projektov i keď v dôsledku pandemickej situácie a prijatých vládnych opatrení bolo týchto možností menej. Opäť sa nám osvedčil i náš vlastný projekt, využiť počas letných mesiacov brigádnickú pomoc vysockých študentov a študentiek, čo by sme radi využili i v nadchádzajúcom kalendárnom roku.

Z dôvodu prijatých protipandemických a ekonomických opatrení bola od marca tohto roku zrušená organizácia všetkých kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, no a za seba musím povedať, že mi veľmi chýbali. 

Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, ale i nezdary. Padáme však preto, aby sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia.


Vážení obyvatelia obce Vysoká nad Kysucou

Dovoľte mi touto formou povedať úprimné a veľké ĎAKUJEM - všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, futbalistom a všetkým športovcom, pánovi farárovi, pánovi riaditeľovi základnej školy, pedagógom a všetkým zamestnancom školy, všetkým občianskym združeniam a organizáciám pôsobiacim na území našej obce, aktivistom, dobrovoľníkom a brigádnikom, jednoducho všetkým VÁM obyvateľom našej obce, pretože bez Vašej osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo moje a naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, ktorí moju prácu a prácu mojich kolegov kritizujú a posudzujú, lebo bez ich motivácie by sme mohli upadnúť do letargie nečinnosti. 

Dovoľte mi ospravedlniť sa - za každé moje nesprávne rozhodnutie, za zdanlivé nepochopenie či zabudnutie na prednesený ponos či žiadosť, za odlišný názor či slová vyrieknuté v emócii. Prepáčte.

Želám Vám krásny, úspešný a predovšetkým pokojný rok 2021. Nech je v každom smere lepší ako ten, ktorý mal numerické označenie 2020. Nech nás čakajú radostné chvíle spoločných stretnutí a nech sa nám všetkým podarí naplniť nie len naše predsavzatia, ale i všetky tajné sny ...


Mgr. Anton Varecha
starosta obce