starosta foto2017 svKalendárny rok 2019 je už históriou. Koľkí ľudia sa ho chceli dožiť a nám bolo dopriate ho prežiť a dokonca i tvoriť. Máme za sebou veľmi náročný, ale úspešný rok – veď sa nám podarilo zrealizovať množstvo drobných obecný prác, okrem hospodárenia s vlastnými finančnými zdrojmi sa nám podarilo získať i dotáciu na rekonštrukciu podlahy v priestoroch garáži v budove hasičskej zbrojnice na Nižnom Kelčove, dotáciu od Úradu vlády SR na výstavbu nového detského ihriska pri materskej škole v ústredí obce a taktiež i na výstavbu nového ihriska s umelou hracou plochou, ktoré sa bude realizovať v nasledujúcom kalendárnom rok.

Z Environmentálneho fondu sa obci podarilo získať dotáciu na zateplenie stropov v administratívnej budove s.č. 215 so sídlom obecného úradu. V minulom kalendárnom roku sme boli úspešní so žiadosťou na doplnenie kamerového systému v obci. K samotnej realizácii rozšírenia kamerového systému došlo až v tomto kalendárnom roku a dnes už našu obec monitoruje 26 kamier. V rámci úspešného projektu „Kompostér v domácnosti = čistejšie životné prostredie obce Vysoká nad Kysucou“ boli do domácností distribuované záhradné kompostéry. Z vlastných zdrojov sa nám podarilo zrekonštruovať a opraviť niektoré z miestnych komunikácií, podarilo sa nám zrealizovať rekonštrukciu toaliet vo vestibule sály kultúrneho domu. Významnou investíciou bola i výstavba I. etapy chodníka popri ceste II/487 v ústredí obce, ktorá bola doplnená o rozšírenie verejného osvetlenia popri novovybudovanom chodníku. V súvislosti s výstavbou chodníkov popri ceste II/487 sa podarilo dokončiť projektovú dokumentáciu v časti od kostola smerom po odbočku na Vrchrieku a pred dokončením je projektová dokumentácia chodníka v časti od Šteglíka po most do Rekši. Nemenej významná bola i výstavba II. etapy chodníkov na pohrebisku v ústredí obce, súčasťou ktorej bola i rekonštrukcia existujúceho rozvodu vody a vybudovania technického rozvodu elektriny.

V priebehu celého roka prebiehali i intenzívne práce na projektovej dokumentácii a ak Pán Boh dá tak sa nám v tento nadchádzajúci kalendárny rok podarí zhmotniť sen mnohých generácií v podobe novej telocvične pri ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Výzva na obstarávanie dodávateľa bude zverejnená už začiatkom januára.

V priebehu kalendárneho roka bolo pracovníkmi obce zrealizovaných množstvo údržbárskych, ale i drobných stavebných prác. I tento rok sa obec úspešne zapojila do spolupráce s UPSVaR v Čadci a využila ponúkané možnosti na prezamestnanie svojich občanov prostredníctvom ponúkaných projektov. Osvedčil sa nám i náš vlastný projekt, využiť počas letných mesiacov brigádnickú pomoc vysockých študentov a študentiek, čo by sme radi využili i v nadchádzajúcom kalendárnom roku.

Máme však za sebou i náročné a ťažké rozhodnutia. Život nám priniesol i neúspechy v podobe neschválených projektov či žiadostí o dotáciu, ale i nezdary. Padáme však preto, aby sme opäť vstávali – nech nás preto neúspechy, sklamania či ťažké chvíle len motivujú k ešte väčšej usilovnosti a hľadaniu nových nápadov a spôsobov riešenia.

 

Vážení spoluobčania,

Dovoľte mi i prostredíctvom webovej stránky obce Vysoká nad Kysucou poďakovať sa poslancom obecného zastupiteľstva, všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou pod vedením pána prednostu no taktiež i hasičom, futbalistom a všetkým športovcom, pánovi farárovi, pánovi riaditeľovi základnej školy, pedagógom a všetkým zamestnancom školy, všetkým občianskym združeniam a organizáciám pôsobiacim na území našej obce, aktivistom, dobrovoľníkom a brigádnikom, jednoducho všetkým VÁM obyvateľom našej obce, pretože bez Vašej osobnej podpory, angažovanosti, snahy a pochopenia by bolo naše snaženie márne. Poďakovať chcem i tým, ktorí našu prácu neustále kritizujú a posudzujú, lebo bez ich motivácie by sme mohli upadnúť do letargie nečinnosti.

Chcel by som sa však i ospravedlniť - vám i celej našej obci - za každé moje nesprávne rozhodnutie, za zdanlivé nepochopenie či zabudnutie na prednesený ponos, za odlišný názor či slová vyrieknuté v emócii. Prepáčte.

Prajem Vám krásny a úspešný rok 2020. Nech je počas neho vaše srdce obklopené láskou všetkých blízkych a žiari šťastím jasne ako Betlehemská hviezda. Nech nik neodíde z Vášho rodinného kruhu a s vašimi najbližšími zažijete počas nadchádzajúceho roka chvíle, na ktoré budete vždy s radosťou spomínať ...


Mgr. Anton Varecha
starosta obce