thumb Priprava clenov hj 2015 07Hasiči vo Vysokej nad Kysucou absolvovali základnú prípravu členov hasičských jednotiek DHZ, DHZO V zmysle zákona NR SR č.314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi v nadväznosti na vyhlášku MV SR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách vyplýva DHZ, DHZO povinnosť absolvovať základnú prípravu členov hasičských jednotiek (HJ).

Základná príprava členov hasičských jednotiek DHZ, DHZO Vysoká nad Kysucou a Horný Kelčov sa uskutočnila v dňoch v dňoch 9. - 10. októbra 2015 a následne 24. – 25. októbra 2015.

 

V nedeľu 10. októbra 2015 však školenie hasičských jednotiek, po vyhlásení poplachu, zmenilo rázovo svoj charakter na ostrý výjazd k požiaru rodinného domu pána Dočára.

Vrcholom školenia hasičských jednotiek boli záverečné skúšky konané 25. októbra 2015, ktoré sa skladali z teoretickej a praktickej časti. K potešeniu môžeme konštatovať, že všetci zúčastnení členovia DHZ Vysoká nad Kysucou v počte 13 členov a DHZ Horný Kelčov v počte 10 členov absolvovali skúšky z celkovým hodnotením „ VYHOVEL“. Celé základné školenie hasičských jednotiek bolo financované z ročnej účelovej jednorázovej štátnej dotácie pre DHZ určenej práve aj na tieto účely.

Cieľom odbornej prípravy členov hasičských jednotiek bolo hlavne zamerať sa na dosiahnutie znalosti, zručnosti, fyzickej zdatnosti a návykov potrebných na vykonávanie činnosti pri zdolávaní požiarov, vykonávaní záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.

V poslednej rade chceme poďakovať OŠ DPO v Martine, ktorá nám vyšla v ústrety a školenie sa mohlo uskutočniť priamo v našej obci ako aj školiteľom z HaZZ a to kpt. Rastislavovi Faturovi a npor. Ing. Štefanovi Janešikovi, ktorí snami celú prípravu hasičských absolvovali a odovzdali nám cenné skúsenosti.