thumb dokonceny bezbarierovy vystup 01V snahe vytvárať moderné a hlavne bezpečné vidiecke sídlo pre svojich obyvateľov, sa obec Vysoká nad Kysucou zapojila do zverejnenej výzvy, ktorej vyhlasovateľom bola spoločnosť KIA Motoros Slovakia prostredníctvom Nadácie Pontis a portálu Darca.sk. V rámci zverejnenej výzvy zameranej na bezpečnosť a mobilitu obec Vysoká nad Kysucou 18. februára 2015 spracovala projekt „Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy zdravotného strediska“.

 

Vstup do zdravotného strediska, v ktorom sa nachádza ambulancia všeobecného lekára, zubného lekára a lekáreň bol doposiaľ možný iba po vstupných schodoch. Prístup pre imobilných klientov a klientov so sníženou schopnosťou pohybu (barle, palica a pod.) bol možný iba po drevennej "rampe" nespĺňajúcej technické požiadavky. V zimných mesiacoch a v čase daždivého počasia vznikalo na existujúcej dlažbe vysoké riziko možného pádu a následného úrazu. Doposiaľ osadené hliníkovo-sklenené dvere nespĺňali ani rozmerovo ani typovo požiadavky pre využívanie imobilnými klientmi.

Podaný projekt „Vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy zdravotného strediska“ bol i na základe overenia objektívnych skutočností opísaných v projekte, posúdený ako úspešný s podmienkou a obci Vysoká nad Kysucou bola na jeho realizáciu poskytnutá dotácia vo výške 3000,00 EUR. Podmienkou schválenia však bola finančná spoluúčasť obce na realizácii projektu tým, že obec bude financovať výmenu vchodových dverí do zdravotného strediska. Po uskutočnení verejných obstarávaní, v zmysle platnej legislatívy, sa s implementáciou projektu začalo 2. júna 2015 Projekt vybudovania bezbariérového prístupu pozostával z:

- výkopu základových pásov

- osadenie betónových tvárnic

- zviazanie tvárnic so základovými pásmi železom

- betonáž tvárnic

- odstránenie pôvodných schodov

- odstránenie pôvodného chodníka

- vytvorenie dočasného vstupu do budovy zdravotného strediska

- vyplnenie priestoru budúcej rampy betónom a štrkodrvou

- zhutnenie štrkovej a podkladovej vrstvy

- pokládka dlažby a jej vypieskovanie

- vybúranie pôvodných dverí

- osadenie nových hliníko-plastových dverí

- osadenie železného zábradlia s pozinkovou úpravou

 

Odstránením schodov a vybudovaním plnohodnotného bezbariérového prístupu, spoločne s výmenou vstupných dverí, došlo k odstráneniu jednak bezpečnostných rizík, ale predovšetkým k bezproblémovému sprístupneniu zdravotného strediska i pre imobilných klientov. Celkové náklady na realizáciu projektu vrátane schválenej dotácie prestavovali sumu 5 100,36 EUR.

Za úspešnú implementáciu tohto projektu patrí poďakovanie zamestnancovi spoločnosti KIA Motors Slovakia pánovi Stanislavovi Ševčíkovi, bez ktorého pomoci by projekt nebol realizovaný.

Obec Vysoká nad Kysucou realizáciou tohto projektu urobila ďalší významný krok k debarierizácii verejných budov.

 

Projekt bol realizovaný s podporou:

KIA                      pontis             darca