thumb hody 2021 IMG 0258Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola sa každoročne vo Vysokej nad Kysucou konávajú Matúšovské hodové slávnosti. Tento rok bolo toto podujatie predsa len v niečom iné. Ako všetky kultúrne akcie, nevynímajúc i túto, boli tohtoročné Matúšovské hodové slávnosti poznačené opatreniami okolo šírenia ochorenia Covid-19. I napriek prísnejším nariadeniam, sa obec predsa len rozhodla podujatie po minuloročnej prestávke zorganizovať i keď v skromnejšej verzii ako tomu bývalo po iné roky.

thumb striedacky spartak IMG 7345Jednou z ciest ako prilákať k športu deti a mládež je budovanie nových športovísk a taktiež i modernizácia existujúcej športovej infraštruktúry či vybavenia. Túto ideu sa snaží napĺňať i obec Vysoká nad Kysucou, a to i prostredníctvom zapájania sa do rôznych grantových schém a výziev. Príležitosťou bola výzva Žilinského samosprávneho kraja na program - Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK. Obec Vysoká nad Kysucou sa do zverejnenej výzvy zapojila podaním žiadosti - Rekonštrukcia striedačiek TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou. V následnom hodnotiacom procese bola žiadosť posúdená ako úspešná a obec na realizáciu zámeru získala dotáciu vo výške 2 329,00 EUR pričom sa zaviazala projekt spolufinancovať sumou 623,00 EUR.

thumb 90 vyrocie kostolaHK DSC 6269V nedeľu 30. augusta 1931 za hojnej účasti veriaceho ľudu, vykonal pápežský protonotár, prelát, žilinský farár a dekan Tomáš Ružička slávnostné požehnanie kostola Božského srdca Ježišovho v miestnej časti Horný Kelčov v obci Vysoká nad Kysucou.“ Takto bola výnimočná udalosť zaznamenaná v Obecnej kronike Vysoká nad Kysucou. Takmer na deň presne v nedeľu 29. augusta 2021 o 11:00 hod. si veriaci vo Vyšnom Kelčove slávnostnou sv. omšou pripomenuli už 90. výročie výstavby a požehnania filiálneho kostola Božského srdca Ježišovho.

thumb rozpravkova lavicka DSC 6180Rozprávka – idylická, romantická a hlavne neoddeliteľná súčasť detského života. Do ľudského života sa zakorení tak, že i v dospelosti si svoj život bez rozprávky niekde náhodne prečítanej, započutej či odpozeranej nevieme ani len predstaviť. Napĺňa nás pocitom krásy, harmónie, poučenia a hlavne spravodlivosti.

thumb odvodnenie bocny vchod 20210817 135851V rámci plánovanej výstavby prístreškov nad schodmi pri bočnom vstupe do sály kultúrneho domu, do posilňovne a do prenajatých priestorov, pracovníci obce začali postupne s prácami na realizácii zaústenia budúcich dažďových zvodov do dažďovej kanalizácie.

thumb oprava smykacky 20210820 090735Po oprave oplotenia detského ihriska na námestí v centre obce v jarných mesiacoch, pracovníci obce realizovali náročný servis na šmýkačke detského ihriska. Jej atypická výška neumožnila realizovať servis výmenou kus za kus, prípadne ošetriť resp. prekryť hrany madlom. Konštrukcia šmýkačky je z bočných strán tvorená preglejkou (krížom lepené dyhy dreva). Vplyvom počasia došlo k rozpadu jednotlivých vrstiev preglejky na vnútornej strane šmýkačky a k vytvoreniu ostrých a nebezpečných priečnych hrán, ktoré pri spúšťaní sa na šmýkačke predstavovali riziko úrazu.

thumb cistenie kanalizacie 20210820 093841V rámci pravidelných servisných intervalov obec opätovne zrealizovala servis – prečistenie potrubia splaškovej kanalizácie na úseku od budovy obecného úradu smerom k šachte pri zbernom kanalizačnom potrubí. Zároveň bolo prečistené i kanalizačné potrubie vedúce popred zdravotné stredisko. I v tomto prípade platí pravidlo, že priebežná údržba je lacnejšia ako vzniknutá akútna porucha.

thumb vymena poklopov 20210802 100852Počas realizácie zimnej údržby na novovybudovanom chodníku v centre obce vozidlom HAKO CITY MASTER 600 došlo požitím snehových reťazí k poškodeniu (zlomeniu) všetkých plastový kanalizačných poklopov. Niektoré boli iba prasknuté no niektoré boli úplne prelomené. Tie boli v zimných mesiacoch dočasne nahradené štvorcovými z liatiny. V snahe o zjednotenie vzhľadu a zvýšenia možnosti ich záťaže pracovníci obce zrealizovali dňa 2. augusta 2021, bez výrazného obmedzenia užívania chodníka, ich kompletnú výmenu a všetky poklopy dažďovej kanalizácie boli vymenená za okrúhle liatinové.

thumb precistenie mreze 20210727 130119Súčasťou údržbárskych prác bolo prečistenie odvodňovacej odrážky na miestnej komunikácii medzi farským úradom a pohrebiskom. Toto odvodnenie bolo realizované pri výstavbe chodníka v roku 2019 a žľab bol prekrytý železným roštom na zachytávanie vody a naplavenín. V dôsledku prívalových dažďov sa žľab zaniesol zeminou a voda pretekala na cestu II/487 spoločne s naplaveninami aj kameňmi. Pracovníci obce dňa 27. 7. 2021 mreže demontovali, vyčistili žľab od nánosov a opätovne mreže osadili.