Obec Vysoká nad Kysucou
Slovenská republika
023 55 Vysoká nad Kysucou
E-mail: info@vysokanadkysucou.sk
Telefón: 041 / 436 11 01
Fax: 041 / 420 41 60

Tam, kde sa stretáva Turzovská vrchovina s Javorníkmi, nachádza sa Obec Vysoká nad Kysucou, ktorá ako jedna z mála obcí skrýva vo svojom názve rieku, ktorá dala meno celému čarokrásnemu kraju. Obec Vysoká nad Kysucou sa hrdo hlási k svojej takmer 400 ročnej kopaničiarskej tradícií a na jej základoch sa snaží vytvárať vyvíjajúce sa moderné vidiecke prostredie pre svojich obyvateľov...

Obec Vysoká nad Kysucou týmto zverejňuje zámer prenájmu obecného nájomného nájomného bytu:

Umiestnenie bytu: 14 bytový nájomný dom p.č. 1259

Číslo bytu: 10

Veľkosť bytu: jednoizbový byt o výmere 35,67 m2

Mesačné nájomné: 115 EUR + energie

Podmienky získania nájmu, formulár žiadosti ako i zoznam povinných príloh k žiadosti záujemcovia nájdu ako prílohu Všeobecne-záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré je zverejnené na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou.

Žiadatelia môžu svoju žiadosť predložiť v termíne najneskôr do 16. októbra 2015 do 12:00 hod. Opodstatnenoť a úplnosť predložených žiadostí následne posúdi Komisia pre pre oblasť sociálnu, bytovú a zdravotníctva pri OZ vo Vysokej nad Kysucou, ktorá žiadosti spĺňajúce kritéria v zmysle Všeobecne-záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania predloží na schôdzi OZ Vysoká nad Kysucou.

Bližšie informácie získate priamo u starostu obce Vysoká nad Kysucou prípadne na ktoromkoľvek telefónnom čísle Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.